Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

  Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne na Ziemi

  Wszystkie organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Ro­śliny i zwierzęta żyjące na określonym terenie o charakterystycznych dla niego warunkach bytowania tworzą biocenozę. Wyróżniamy biocenozy lądo­we i wodne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

  Ukształtowanie dna oceanicznego jest tak samo urozmaicone, jak po­wierzchnia lądów, a różnice wysokości poszczególnych elementów rzeźby są znacznie większe niż na kontynentach. Wielkimi formami ukształtowa­nia den oceanicznych są:

  szelf- stanowi bezpośrednie przedłużenie obszarów lądowych. Ma...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie powierzchni lądów

  Na obszarach lądowych wyróżniamy trzy główne formy ukształtowania różniące się wysokościami względnymi i bezwzględnymi. Są to:

  niziny - leżące poniżej 300 m n.p.m. mające mało urozmaiconą rzeźbę. Ich powierzchnia może być płaska (równinna), pagórkowata lub falista. W obrębie nizin znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa hipsograficzna

  Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmienności powierzchni ziemi dopro­wadziły do powstania głównych form ukształtowania oraz zróżnicowania rzeźby w ich obrębie. Największymi jednostkami są cokoły kontynentalne i baseny oceaniczne, które mają różne formy ukształtowania powierzchni. Średnia wysokość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w rzeźbie powierzchni Ziemi

  Działalność wszystkich rzeźbotwórczych czynników egzogenicznych prowadzi do niszczenia wyniosłości i zasypywania obniżeń. Ogół wszystkich procesów niszczących powierzchnię, powodujących jej wyrównywanie i stopniowe obniżanie nazywamy denudacją. Procesy denudacyjne, działając bez przerwy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy wybrzeży morskich

  Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

  dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszcząca i budująca działalność morza

  Woda morska znajdująca się w ciągłym mchu kształtuje granicę lądu i morza, tj. wybrzeże. Zaznacza się na nim zarówno działalność niszcząca - abrazjaJak i akumulacyjna. Możliwość bezpośredniej obserwacji wybrzeży sprawia, że działalność wód morskich bardzo często ograniczamy do strefy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie rzeźby przez lądolody

  W przypadku rzeźbotwórczej działalności lądolodów zmiany w rzeźbie powierzchni zachodzą w wyniku działania samego lądolodu oraz wód pocho­dzących z jego topnienia tzw. fluwioglacjalnych. Wielkość lądolodów sprawia, że krajobraz polodowcowy zajmuje duże obszary i cechuje się wielką różnorodnością...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

  Skutki działania lodowców górskich jako czynnika rzeźbotwórczego widać dopiero po ich ustąpieniu. Tak jak wszystkie inne zewnętrzne czyn­niki rzeźbotwórcze lodowiec górski eroduje, transportuje i osadza rozdrob­niony materiał.

  Do erozyjnych form polodowcowych należą:

  cyrk (kar) lodowcowy - nieckowate...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 048

  praca w formacie txt

Do góry