Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Struktura zawodowa i społeczna ludności Polski

  Struktura zawodowa – 58,6% ludności w Polsce jest w wieku produkcyjnym, 27,6% stanowią dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym, około 13,8 % to ludność w wieku poprodukcyjnym.

  Po II wojnie następowały stopniowe zmiany w strukturze zawodowej. Stale spada odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura demograficzna ludności Polski

  Struktura demograficzna – to podział całej populacji według grup wiekowych, płci, stanu cywilnego, wykonywanych zawodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania.

  O strukturze demograficznej decyduje przyrost naturalny;

  Okres powojenny charakteryzuje się szybkim przyrostem. W 1955 przyrost osiągnął wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany liczby ludności polski

  W 1939 r. Polskę zamieszkiwało 34,8 mln. osób, a w 1945 – około 24 mln.. Pod koniec 1946 r. polska liczyła 23 mln. 640 tyś. mieszkańców. Druga wojna światowa spowodowała ogromne straty ludnościowe. Polska była pod tym względem najbardziej poszkodowana. W wyniku działań wojennych zginęło około 6...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska geograficznego Polski

  Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

  Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kraju na krainy geograficzne

  Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

  W Polsce w ramach regionów wyróżnia się; krajobrazy gór, wyżyn, dolin, równin akumulacyjnych.

  Podział Polski na krainy geograficzne jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby w Polsce

  Na terenie Polski możemy wyróżnić następujące typy gleb;

  gleby początkowe

  bielicowe 25%

  brunatne ( i płowe) 52% i 5%

  Czarnoziemy 1%

  Czarne ziemy 2%

  Bagienne 9%

  Mady 5%

  Rędziny ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimat Polski

  Polska, położona , ma klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim a kontynentalnym. Przejściowość klimatu jest wynikiem położenia Polski w strefie ścierania się wpływu powietrza polarno – morskiego z polarno – kontynentalnym. Na kierunki przemieszczania się mas powietrza ( kształtujących...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

  1.Położenie : polska położona jest:

  na półkuli północnej i wschodniej

  w środkowej Europie

  na szlakach komunikacyjnych państw europejskich ( z zachodu na wschód)

  między Karpatami a Bałtykiem

  w dorzeczu Wisły i Odry

  w środkowej części niżu europejskiego ( 91%...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

  Gleba to zewnętrzna cienka powłoka litosfery umożliwiająca wzrost roślin.

  Proces glebotwórczy - na ten proces składa się:

  wietrzenie mechaniczne i chemiczne

  wkroczenie flory i fauny

  wytwarzanie się próchnicy i kwasów humusowych

  przemieszczanie się produktów wietrzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność wód podziemnych

  Pewne części skorupy ziemskiej zbudowane są ze skał rozpuszczalnych w wodzie, do których należą ; gips, sól, dolomit. Ponieważ skały te posiadają zazwyczaj bardzo dużo szczelin, to wody opadowe wzbogacone w dwutlenek węgla i płynące po powierzchni dostają się w głąb i dzięki temu powstają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry