Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Użytkowanie ziemi w Polsce

  Wyróżnia się cztery podstawowe formy użytkowania gruntów;

  grunty orne

  sady

  łąki

  pastwiska, które łącznie określamy jako użytki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

  Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa;

  klimat

  wody

  gleby

  ukształtowanie powierzchni

  Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa;

  struktura użytków rolnych (rolnicze użytkowanie ziemi)

  struktura zasiewów

  struktura agrarna ( zasiewów )

  wyposażenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rolnictwa

  udział w tworzeniu dochodu narodowego

  źródło surowców biologicznych

  udział w handlu wewnętrznym

  udział w handlu zagranicznym

  źródło utrzymania ludności

  kształtowanie krajobrazu kulturowego

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okręgi przemysłowe - charakterystyka

  Zgrupowanie zakładów (ośrodków) przemysłowych odznaczających się powiązaniami produkcyjnymi nazywamy okręgami przemysłowymi. Przeważająca część przemysłu koncentruje się w okręgach.

  W Polsce występują takie okręgi jak ;

  1.Górnośląski Okręg...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł mineralny

  Branże przemysłu mineralnego:

  przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy )

  szklarski

  ceramiki szlachetnej

  Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli. Okręgi tego przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł chemiczny

  Przemysł ten dzieli się na dwa wielkie działy; dział produkcji związków nieorganicznych i nawozów sztucznych dział produkcji związków organicznych.

  Przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hutnictwo

  Hutnictwo żelaza jest jedną z ważniejszych dziedzin przemysłu metalurgicznego. Dostarcza surowców i wyrobów wykorzystywanych głównie w;

  przemyśle maszynowym

  przemyśle konstrukcji stalowych

  metalowym

  środków transportu

  budownictwie

  Rudy Żelaza występują w Polsce w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł paliwowo – energetyczny

  Przemysł paliwowo energetyczny stanowi podstawę wszelkiej działalności produkcyjnej, jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

  Polska jest ważnym producentem surowców energetycznych, jednak musi importować ropę naftową i gaz ziemny.

  Podstawowym źródłem energii pierwotnej w Polsce są paliwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu

  Funkcje przemysłu należy rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach;

  ekonomicznym ( wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych )

  społecznych ( stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu )

  przestrzennym ( przyspieszenie procesów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje ludności

  Podział migracji wg. następujących kryteriów;

  1. kryterium czasu;

  - stałe         ( na pobyt stały)

  - okresowe (na pobyt okresowy )

  2. kryterium obszaru;

  - wewnętrzne ( w obrębie kraju)

  - zewnętrzne

  3.  kryterium przyczynowe;

  - zarobkowe

  - polityczne

  - religijne

  - naukowe

  4.kryterium czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt

Do góry