Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Główni EKSPORTERZY i IMPORTERZY w handlu światowym

  Wielkość obrotów w handlu światowym można rozpatrywać ze względu na ilość towaru, mierzonego jego masą, lub ze względu na jego wartość. Pod względem wagowym i objętościowym dominują surowce mineralne i artykuły rolnicze. Spośród surowców pierwszą pozycję zajmuje ropa naftowa.

  Główni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /5 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze uwarunkowania ROZWOJU ROLNICTWA

  Rozwój rolnictwa na poszczególnych obszarach świata jest uzależniony od różnorodnych czynników przyrodniczych. Przede wszystkim od klimatu, stosunków wodnych, gleb i ukształtowania terenu. Wpływ warunków przyrodniczych na rolnictwo można wyrazić w formie twierdzeń o występujących w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

  GEOGRAFIA jako nauka ma długą historię ponad 2000 lat. Współcześnie pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, oraz o związkach jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa wymiana towarowa

  Handel zagraniczny jest dziedziną gospodarki, która zajmuje się wymianą dóbr materialnych wytwarzanych w danym kraju na dobra materialne wytwarzane w innym kraju.

  Handel zagraniczny obejmuje;

  import

  eksport

  reeksport – wywóz towarów które zostały wcześniej przywiezione z innych krajów. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urbanizacja

  Pod pojęciem urbanizacji rozumie się cały kompleks czynników prowadzących do powstawania i rozwoju miast oraz skupisk miejskich i wzrostu udziału liczby mieszkańców miast w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców danego kraju.

  Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem nowoczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era kenozoiczna

  Zaczęła się 65 mln. lat temu i trwa do dziś.

  Lądy i oceany przybierają dzisiejszy wygląd i rozmieszczenie. Na okres trzeciorzędowy przypadają główne fazy alpejskich ruchów górotwórczych. Powstały łańcuchy górskie Pirenejów, Alp, Karpat. Powstały pasma Kordylierów, Andów oraz Himalaje. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era mezozoiczna

  Trwała 165 mln. lat

  Następowały znaczne przemieszczania ówczesnych kontynentów. Powstał Ocean Atlantycki, oddzielając Amerykę od Europy i Afryki.

  W triasie pojawiły się pierwsze ssaki, w jurze pierwsze ptaki, a w kredzie ssaki łożyskowe, pojawiły się rośliny okrytonasienne. Świat zwierzęcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era paleozoiczna

  Trwała 370 mln.lat.

  Wystąpiły częste zmiany zarysów lądów i oceanów w wyniku zalania i ustępowania. Dwukrotnie miały miejsce ruchy górotwórcze. Pod koniec syluru były to ruchy kaledońskie, a na przełomie karbonu i permu ruchy hercyńskie. Powstają góry Ałtaj, Appalachy, Atlas, Wododziałowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia

  Całość dziejów Ziemi została podzielona na ery, okresy, piętra. Podstawą podziału były skamieniałości przewodnie. W ciągu dziejów Ziemi miało miejsce wiele różnych wydarzeń : zmieniały kształt lądy i oceany, występowały procesy górotwórcze, pojawiało się życie, rozwijały się i ginęły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarczy i polityczny podział świata

  Dwoma podstawowymi ustrojami politycznymi są;

  Monarchia – jest ustrojem politycznym polegającym na zwierzchnictwie jednej osoby. Może być to cesarz, król, sułtan. W dzisiejszym świecie nie ma już praktycznie monarchów absolutnych, chociaż bywają państwa , w których władza monarchy jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt

Do góry