Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wahania regionalnych nierówności

  Z ogólnego prawa cybernetyki, z którego wynika, że zróżnicowanie nic może być nieograniczone, można wyprowadzić wniosek, iż również regionalne nierówności nie mogą się pogłębiać ciągle, nieprzerwanie. Wniosek taki wymaga jednak uzasadnienia w kategoriach właściwych geografii ekonomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele nakładów-wyników

  Modele bilansów materiałowych są uproszczonym obrazem gospodarki, na który składają się przepływy i zasoby materii i energii wyrażone w jednostkach naturalnych. Ich zaletą są mniejsze niż w innych typach modeli komplikacje związane z pomiarem oraz elastyczność przestrzenna (mogą być konstruowane w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aglomeracje

  W literaturze geograficznej ustalił się pogląd, że koncentracja ludności i gospodarki w miastach wytwarza pewien typ korzyści, tzw. korzyści aglomeracji, które są czynnikami wzrostu gospodarczego. Wskazuje się jednocześnie, że nadmierny rozrost aglomeracji wywołuje negatywne efekty uboczne w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarcie gospodarek regionalnych

  Rozpowszechnia się opinia (Mesarovie, Pestel 1977, s. 50), że świat osiągnął stan, w którym kraje i regiony na całej kuli ziemskiej nie tylko wywierają na siebie wpływ, lecz także są od siebie nawzajem uzależnione. Wzajemne oddziaływania i zależności między krajami i regionami istniały co prawda od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współzależność funkcji i struktury

  Między funkcjami i strukturą miast istnieje współzależność, która jednak nic jest jednoznaczna. W obrębie tych samych struktur mogą się rozwijać różne funkcje i odwrotnie, te same funkcje mogą występować w różnych strukturach. Rozwijające się funkcje z czasem przestają już się mieścić w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju

  Przestrzeń jest dobrem rzadkim i wobec tego stwarza różnorodne ograniczenia dla działalności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przykład można wymienić m.in. następujące ograniczenia. 1. Niedostatek wolnych terenów dla rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, rekreacji itd. 2. Ujemne efekty...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligentny rozwój miast

  Mianem tym określa się (Grieco 2000) rozwój miast przy użyciu nowych, ale szeroko rozpowszechnionych form technologii, mianowicie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki szybkiemu upowszechnieniu technologie te są stosowane nie tylko przez rządy, organizacje międzynarodowe i wielkie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zmienności regionów

  Z punktu widzenia zmienności i wzrostu można wyróżnić cztery następujące typy regionów: regiony upadające, regiony stacjonarne, otwarte regiony rosnące, otwarte regiony rozwijające się (Berry, Conkling, Ray 1976, rozdz. 25).

  Wzrost regionów zależy od ich zdolności do interakcji z otoczeniem zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje opóźnione

  Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w środowisku przyrodniczym i w istniejących strukturach przestrzennych mogą wywierać skutki ujawniające się z różną prędkością. Mogą to być skutki natychmiastowe lub w różnym stopniu opóźnione. Można wysunąć przypuszczenie, że nasza wiedza o tych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urbanizacja wsi

  Pojęcie urbanizacji utożsamia się zwykle z zagęszczaniem się i wzrostem wielkości miast w regionie, kraju lub w jakiejś innej jednostce terytorialnej. Takie ujmowanie urbanizacji opiera się na zasadzie dycholomicznego podziału ludności oraz zamieszkanych przez nią osiedli na miejskie i wiejskie oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 638

  praca w formacie txt

Do góry