Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Królestwa Polskiego

  Nadana 1815 przez cara Aleksandra I, ustanawiała trwały związek z Rosją (wspólny monarcha); formalnie liberalna, łamana przez cara i władze Królestwa Polskiego; 1832 zastąpiona Statutem Organicznym Królestwa Polskiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

  Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja 3 maja

  Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA - Informacje Ogólne

  Konstytucja obecnej Francji uchwalona 4 października 1958 r. Nosi pewne antyparlamentarne cechy. Rozwiązania prawne przyjęte w konstytucji oznaczają zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu dostrzegane już chociażby w systematyce ustawy zasadniczej. Wysuwa ona na czoło postanowienia dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja U.S.A.

  Konstytucja - inaczej ustawa zasadnicza - jest to najważniejszy dokument w państwie, muszą być z nim zgodne wszystkie inne ustawy. Określa ona ustrój polityczny oraz społeczno - gospodarczy państwa. Normuje podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

  Uchwalenie konstytucji.

  1.Po zwycięstwie powstańców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja marcowa - Informacje Ogólne

  Konstytucja marcowa, ustawa zasadnicza uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921 większością zaledwie 12 głosów. Jej założenia miały charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalała republikańską formę państwa (Republika) i deklarowała zwierzchność narodu.

  Zachowując zasadę trójpodziału...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja kwietniowa - Informacje Ogólne

  Konstytucja kwietniowa, ustawa zasadnicza z 23 III 1935 uchwalona przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego quorum, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 23 IV 1935.

  Postanowienia konstytucji

  Przenosiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Królestwa Polskiego

  Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię władzy wykonawczej, mianował namiestnika na czas swojej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

  Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo - technicznej XIX wieku

  Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku.

  Rola nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych wzrosła znacznie w XIX w. Prestiż uczonych i naukowców wzrósł niepomiernie. Wyrazem uznania społeczeństwa dla ich osiągnięć było m.in. rozpoczęcie przyznawania nagród za wybitne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /10 733

  praca w formacie txt

Do góry