Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - POLSKA (3.V.1791 r.)

  Nie bacząc na przedstawione 2.VIII.1790 roku sejmowi, przygotowane jeszcze w duchu koncepcji narodu szlacheckiego, zasady do projektu konstytucji król wziął sprawę treści konstytucji w swoje ręce i po historycznym spotkaniu z Ignacym Potockim w dniu 4.XII.1790r., wykorzystując inspirację i pomoc ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - FRANCJA (3.IX. 1791 r. oraz 24.VI.1793 r.)

  W nocy z 20/21.VI.1791 roku król próbował uciec do znajdującej się pod panowaniem Habsburgów Belgii, by uzyskać pomoc zagraniczną przeciwko rewolucji. Próba się nie powiodła, ale przyczyniła się do wzrostu nastrojów republikańskich w całym kraju. W sierpniu zgromadzony na polu Marsowym w Paryżu lód...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - USA (1787 r.)

  Jeszcze w czasie działań wojennych, a szczególnie po zawarciu pokoju, w nowo powstałym państwie, przeżywającym ostre trudności gospodarcze i społeczne, toczyła się walka o formę rządów w kraju. Powstało kilka ugrupowań reprezentujących różne koncepcje rozwiązania tego problemu. Republikanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.

  Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez naród w referendum 25 V 1997, weszła w życie 17 X 1997; wprowadza m.in.: obywatelską skargę konstytucyjną, możliwość zgłaszania projektów ustaw przez 100 tys. obywateli, ostateczny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ochronę własności i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

  Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja lipcowa

  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalona 22 VII 1952, przekształcona 29 XII 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej; opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936, legalizowała komunistyczne ustawodawstwo i praktykę sprawowania władzy po 1944;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1947 r.

  Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947, formalnie opartej na Konstytucji 1921, faktycznie na Manifeście PKWN, ustawie o radach narodowych oraz komunistycznych reformach ustrojowych i społecznych, zastąpiona Konstytucją z 1952.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja kwietniowa

  Konstytucja kwietniowa, przyjęła system prezydencki z tendencjami autorytarnymi; ograniczyła zakres działania sejmu i senatu, zmniejszyła ich skład liczbowy; prezydent powoływał rząd, mógł rozwiązać sejm i senat, powoływał 1/3 senatu, wydawał dekrety, miał prawo weta zawieszającego w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja marcowa

  Konstytucja marcowa, pierwsza konstytucja po odzyskaniu przez Polskę niepodległości; przyjęła republikańską formę państwa i ustrój parlamentarno-gabinetowy; władza ustawodawcza - sejm i senat, wykonawcza - Prezydent RP wraz z rządem, odpowiedzialnym przed parlamentem, wymiar sprawiedliwości -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1919 r.

  Potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry