Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

   

  Ideologia – zbiór idei, na który składa się zarówno opis i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego. Jest ona czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne zasady, przekonania i mobilizującym do wspólnej aktywności politycznej. Ideologia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka?

   

  Grecy przez politykę rozumieli sztukę rządzenia państwem. Dzisiaj w potocznym ujęciu polityka to nie tyle sztuka rządzenia, ale raczej sztuka zdobywania i utrzymania władzy.

  Tak rozumiana polityka jest sferą nieustannych sporów i konfliktów. Dlatego w politologii politykę pojmuje się przede...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

   

  Prawica opowiada się zwykle za ochroną tradycyjnych wartości, takich jak religia, tradycja, naród i rodzina. Uważa, że celem polityki powinna być realizacja interesu narodowego, który należy przedkładać nad jednostkowe uprawnienia. W sferze gospodarczej popiera gospodarkę wolnorynkową, maksymalne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy kategorie polityków?

   

  polityk okazjonalny (jego udział w polityce ma charakter nieformalny, może na przykład ograniczać się do udziału w dyskusjach politycznych)

  polityk niezawodowy ( w pewnym okresie życia pełni ważne funkcje publiczne, ale swoje aspiracje zawodowe lokuje w innych sferach życia.)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo i jakie są jego typy

   

  Nieposłuszeństwo obywatelskie to kwestionowanie, uznanie za niesprawiedliwej jakiejś normy prawnej, za przekroczeni której władze stosują zwykle przewidziane w prawie kary. Nieposłuszeństwo może być czynne lub bierne. Może wyrażać się podjęciem zabronionych działań, lub odmową wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie kultura polityczna i przedstaw jej cechy

   

  Kultura polityczna to zbiór postaw, wartości i wzorców zachowań uczestników życia publicznego. Opisując kulturę polityczną politolodzy biorą jednak pod uwagę przede wszystkim:

  poziom wiedzy i zainteresowania polityką ze strony obywateli ( element poznawczy)

  to, jak obywatele odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest władza i jakie pełni funkcje?

   

  Władza to możliwość narzucenia własnej woli komuś innemu – na przykład podjęcie decyzji, która w jakiś sposób dotyczy jego spraw, albo wydanie polecenia, które musi wykonać, choćby nie miał na to wcale ochoty.

  Władza, a szczególnie władza polityczne pełni niezwykle istotne funkcje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym najczęściej opiera się władza?

   

  Najczęściej uważa się, że władza może opierać się na sile albo autorytecie. W pierwszym przypadku posluszeństwo jest efektem strachu przed przymusem, w drugim wynika z zaufania jakim podporządkowujący się władzy obdarzają tego, kto podejmuje decyzje.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj trzy etapy legitymizacji władzy politycznej według Maxa Werbera

   

  Max Weber wyróżnił trzy typy legitymizacji (uprawomocnienia) władzy politycznej:

  tradycja (władza może być akceptowana przez rządzących dlatego,że są oni przekonani, iż istnieje ona od dawna i należy niejako do naturalnego porządku rzeczy. Jej legalność wynika z uznania mocy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje spełnia państwo?

   

  Państwo w swoim działaniu realizuje dwie podstawowe funkcje – zapewnia obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne w relacjach z innymi wspólnotami i strzeże porządku na swoim terytorium (przez stworzenie reguł prawnych).

  Inne zadania państwa nie są już tak powszechnie aprobowane. Platon i Arystoteles...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt

Do góry