Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest system prawa precedensowego?

   

  Czynnikiem, który przesadził o tym, iż brytyjska tradycja prawa różni się od kontynentalnej, jest system prawa precedensowego(common law).

  Odwoływało się ono do starodawnych obyczajów, które ukształtowały się, zanim zaczęto spisywać wszelkie kroniki i prawa. Wyciągano stąd wniosek, iż common law...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw angielski system dwupartyjny i określ znaczenie Habeas Korpus Act

   

  Angielski system dwupartyjny złożony był ze stronnictw torysów i wigów. Torysami zwano zwolenników dworu, Kościoła i prądów konserwatywnych, mianem Wigów natomiast określano obrońców tolerancji dla sekt protestanckich, będących jednocześnie zwolennikami przewagi parlamentu nad królem. Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego Ustawa o Prawach oznaczała przekształcenie Anglii w monarchię konstytucyjną?

   

  Parlament ofiarował koronę zięciowi Jakuba, rządzącemu w Holandii Wilhelmowi Orańskiemu.

  Wydał on Ustawę o Prawach(bill of Rights), która ustanowiła supremacje parlamentu, odbierając królowi prawo zawieszania uchwał parlamentarnych. Król w swych poczynaniach związany był prawem. Jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne przesłania deklaracji praw człowieka i obywatela

   

  Pierwsze trzy jej artykuły są kwintesencją politycznej myśli oświeceniowej. Pierwszy głosił, że ludzie rodzą się, żyją wolni i równi wobec prawa. Drugi artykuł mówił: „celem każdego związku politycznego jest zachowanie naturalnych i nieprzedawnionych praw człowieka.

  Prawami tymi są...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw genezę MCHL

   

  Korzenie angielskiego systemu politycznego sięgają średniowiecza, tak jak w przypadku innych monarchii w XII i XIII wieku trwał w Anglii konflikt pomiędzy monarchią a rycerstwem i duchowieństwem., starającym się ograniczyć tendencje centralistyczne dworu. Pozycję dynastii Plantagenetów, w tych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 2 kluczowe elementy MCHL

   

  Kluczowe znaczenie Wielkiej Karty Swobód sprowadza się przede wszystkim do dwóch elementów: po pierwsze, król zobowiązał się w Karcie do nienakładania nowych podatków bez zgody Wielkiej Rady, złożonej z baronów i wyższego duchowieństwa.. Ograniczało to w istotny sposób władzę królewską i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw teorie suwerenności ludu i umowy społecznej

   

  W oświeceniowej myśli politycznej naczelne miejsce zajmowała teoria umowy społecznej. Jeśli jednostki tworzące społeczeństwo były z natury wolne i racjonalne, to jedyną formą władzy politycznej, którą mogły zaakceptować, musiała być władza oparta na umowie, swobodnym porozumieniu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw monteskiuszowski podział władzy

   

  Wyróżniał on trzy formy ustrojów – republiki, monarchie i despocje. Dwie pierwsze uznawał za legalne, to znaczy oparte na rządach prawa. Despocja natomiast oznaczała rządy niczym nie ograniczonej jednostki, co prowadziło do bezprawia. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed możliwymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie republika. Jak funkcjonowała republika Rzymska i czym różniła się od demokracji ateńskiej? Określ znaczenie republiki Rzymskiej dla historii europejskiego konstytucjonalizmu

   

  Republika - „rzecz ogółu”, polskim odpowiednikiem słowa republika jest rzeczpospolita. Republika to takie państwo, które obywatele uważają za swoje wspólne dobro. Obywatel republiki ma zatem na celu nie tylko osobiste dobro, ale także czuje się zobowiązany do działania dla ogółu. Czasem spotykamy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ustrój republiki Rzymu nazywamy mieszanym?

   

  Siła ustroju rzymskiego miała polegać na mieszanym charakterze. Polibiusz i Cyceron widzieli w rzymskim systemie harmonijne połączenie trzech podstawowych form ustrojowych - monarchii, demokracji i arystokracji. Pierwiastek monarchiczny reprezentowany był przez konsulów, najwyższych urzędników...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry