Pozostałe /8 695 prac/

  • Ocena brak

    Kto i w jaki sposób może być wybrany na prezydenta RP?

     

    Kandydatem może zostać obywatel polski, korzystający w pełni z praw wyborczych który ukończył 35 lat i zgłoszony jest przez co najmniej 100tys. obywateli.

    Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /467

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jak powstaje ustawa?

     

    Prawo wniesienia projektu ustawy mają:

    grupa co najmniej 15 posłów, tworzących koło poselskie

    Senat

    rząd

    prezydent

    grupa co najmniej 100tys. obywateli

    Projekt trafia do marszałka sejmu następnie Sejm pracuje nad ustawa w trzech czytaniach, W czasie pierwszego zgłasza się...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 026

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest budżet, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. Procedura uchwalania

     

    Procedura budżetowa jest odmianą postępowania przy przyjmowaniu ustawy, a zatem projekt po trzech czytaniach i pracy w komisjach jest przyjmowany zwykłą większością głosów i wędruje do Senatu, który może wprowadzić do niego poprawki podlegające zatwierdzeniu Sejmu. Inicjatywa w tym wypadku należy...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /841

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jak wygląda procedura zmiany konstytucji?

     

    Procedura ta zbudowana jest na schemacie procedury ustawodawczej lecz przewidziane są tu ważne modyfikacje. Inicjatywa zmiany konstytucji przysługuje 1/5 posłów, Senatowi i prezydentowi. Zmiana konstytucji dokonuje się przez uchwalenie jednobrzmiącej ustawy przez Sejm i Senat.

    Do zatwierdzenia projektu...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /537

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest immunitet i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

     

    Jest to tradycyjnie stosowane narzędzie ochrony niezależności parlamentarzystów przed szykanami ze strony innych władz. Ma on zapewnić członkowi parlamentu swobodne wykonywanie jego funkcji.

    immunitet materialny (zakaz pociągania do odpowiedzialności za działalność związaną ze sprawowaniem...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /556

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    W jaki sposób wybieramy sejm?

     

    Wybory do sejmu są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i proporcjonalne dlatego bywają często nazywane pięcioprzymiotnikowymi.

    powszechne (mogą w nich brać udział wszyscy obywatele państwa. Konstytucja przyznaje tzw. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania wszystkim obywatelom, którzy...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kiedy kończy się lub ulega skróceniu kadencja Sejmu lub Senatu?

     

    Trwa ona 4 lata, przy czym rozpoczyna się i kończy dla obu izb w tym samym czasie. Skrócenie kadencji sejmu zależy od prezydenta. Ma on obowiązek uczynić to gdy upłynie konstytucyjny termin przewidziany do powołania Rady Ministrów, a Sejmowi się tego nie uda.

    Do swobodnego uznania głowy państwa...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /612

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jak funkcjonuje sejm? Kto nim kieruje, jak działa?

     

    Organizację i tryb pracy Sejmu i Senatu określają regulaminy uchwalone przez obie izby. Na ich czele stoją marszałkowie i wicemarszałkowie, wybierani przez izby, którzy tworzą prezydia odpowiedzialne za bieżącą organizację prac izb.

    Marszałkowie zwołują posiedzenie Sejmu czy Senatu, decydują o...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 032

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jakie elementy modelu parlamentarno - gabinetowego oraz systemu półprezydenckiego widziane są w organach władzy wykonawczej w Polsce?

     

    Organami władzy wykonawczej państwa są prezydent RP i Rada Ministrów. Stosunki między głową państwa, rządem a parlamentem zostały oparte na modelu parlametarno-gabinetowym z silna pozycja premiera.

    Model ten charakteryzuje się decydującym wpływem parlamentu na skład Rady Ministrów., choć z...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /430

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Scharakteryzuj kompetencje Sejmu i Senatu

     

    Kompetencje Sejmu można podzielić na trzy grupy:

    ustrojodawcze (uchwalanie zmian w konstytucji)

    prawotwórcze (uchwalanie ustaw,w tym przyjmowanie budżetu państwa, ratyfikacja ważniejszych umów międzynarodowych, przyjmowanie uchwał i regulaminu)

    kreacyjno–kontrolne (udział w...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /522

    praca w formacie txt

Do góry