Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kim jest wojewoda i za co odpowiada?

   

  Marszałek jest partnerem wojewody, który to jest przedstawicielem rządu w województwie i odpowiada za realizacje interesu ogólnonarodowego i polityki rządu w regionie.

  Wojewoda odpowiada za przestrzeganie prawa i z tego tytułu nadzoruje legalność działań samorządów, a także jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy do wyłącznych kompetencji rady samorządowej?

   

  podejmowanie decyzji w sprawie organizacji i kierunków rozwoju gminy

  dokonywanie obsady personalnej innych organów gminy, a także wybór przewodniczącego rady, skarbnika, i sekretarza gminy

  podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych

  podejmowanie decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy dwa rodzaje samorządów?

   

  Samorząd zawodowy- przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka. W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sprawach rada samorządowa ma prawo wydawania przepisów?

   

  Podstawowym sposobem realizacji przez rade jej funkcji jest wydawanie przepisów gminnych a podstawie tzw upoważnień ustawowych. Czyli wydawanie przepisów jest możliwe tylko wtedy, gdy ustawa bezpośrednio upoważnia do tego gminę. Rada upoważniona jest do wydawania przepisów w następujących...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady samorządów zawodowych i ich kompetencje

   

  Przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka.

  W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna Izba Lekarska. Do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich dziedzin dotyczą zadania powiatu?

   

  drogi i transport

  edukacja i kultura

  zdrowie

  rynek pracy

  bezpieczeństwo i porządek publiczny

  pomoc społeczna

  nadzór i obsługa administracyjna

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania samorządu wojewódzkiego

   

  pobudzanie rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie inwestycji, zawieranie kontraktów z administracją rządową, pozyskiwanie środków na rozwój regionalny ze źródeł urzędowych i międzynarodowych

  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

  Tworzenie regionalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielą się władze samorządowe?

   

  Dzielą się one na tzw. Organy stanowiące czyli instytucje o charakterze uchwałodawczym (rady gminy i powiatu, sejmiki wojewódzkie) powoływane w drodze wyborów przez ogół mieszkańców, oraz instytucje wykonawcze (zarząd gminy, powiatu, województwa) powoływane przez władzę uchwałodawczą. Taki podział...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest powiat? Na podstawie jakich kryteriów tworzą obecną mapę powiatów?

   

  Powiat jest jednostką podziału terytorialnego obejmującą swym zasięgiem obszar kilku gmin. Kryteria podczas tworzenia mapy powiatów:

  wykształcone funkcje ponadgminne, jego stosunek do okalających gmin

  potencjał ekonomiczny planowanego powiatu

  tradycję, historię, potencjał...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest gmina?

   

  To najmniejsza jednostka podziału terytorialnego państwa. Termin ten oznacza zarówno określony obszar jak i zamieszkujących go ludzi. W Polsce gmina jest wspólnotą mieszkańców i podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

  Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu mieszkańców. Gmina poza...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry