Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Procesy odwracalne

  Niektóre zakłócenia równowagi środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego można wyeliminować, a stan równowagi przywrócić. Jest to możliwe wtedy, kiedy zakłócenie jest wynikiem procesów odwracalnych. Odwrócenie jednak nic zawsze może być zupełne. Z reguły eliminuje się część zakłóceń, co...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renowacja i rewitalizacja miast

  Renowacji lub odnowy wymagają przede wszystkim dwa rodzaje miast: stare miasta o dużych walorach architektoniczno-urbanistycznych, ale przestarzałym wyposażeniu i otoczeniu, oraz miasta rozwijające się szybko w XIX wieku wraz z postępami industrializacji. Te drugie mają często niski standard zabudowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relokacje i filtrowanie

  Poszczególne produkty odznaczają się charakterystycznymi cyklami życiowymi, które mają określone konsekwencje przestrzenne. Konsekwencjami tymi są relokacje (przemieszczenia, zmiany lokalizacji) oraz filtrowanie produkcji w hierarchicznym systemie miast, od miast większych do mniejszych. Oba rodzaje zmian...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki

  Tworzenie się kapitału ludzkiego to proces, który należy rozpatrywać w związku z systemem edukacyjnym i rozwojem gospodarczym. Z badań empirycznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii (Bradley, Taylor 1996) wynika, że w tym splocie współzależności zachodzą procesy kumulacyjne, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle rozwoju miast i regionów

  Zmieniająca się ranga miast prowadzi do zmiany układów rozmieszczenia ludności. Dzięki wielu sprawdzonym statystycznie hipotezom mogą się rozwijać koncepcje teoretyczne wyjaśniające zmienność tych układów. Koncepcje te odnoszą się do dziedzin szerszych niż poszczególne przypadki, mają więc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał społeczny

  Dalekowzroczni badacze społeczeństwa i gospodarki przewidują, że w XXI wieku kapitał społeczny będzie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przez kapitał społeczny rozumieją, za Alexisem de Tocqueville'em, skłonność jednostek do łączenia wysiłków w celu zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjność i kooperacja

  W skali lokalnej przez konkurencję rozumie się wysiłki zmierzające do promocji swojej miejscowości we współzawodnictwie z innymi miejscowościami. Wysiłki te przybierają różne formy: rozwijanie przez władze miejscowości lokalnego marketingu, wspomaganie lokalnego biznesu, budowa infrastruktury w celu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy kumulacyjne

  Stałym obiektem zainteresowań geografii ekonomicznej jest przestrzenna zmienność środowiska przyrodniczego, działalności społeczno-gospodarczej oraz złożonych systemów: społcczcństwo-środowisko. Przestrzenne zróżnicowanie działalności społeczno-gospodarczej jest niezbędnym warunkiem jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja struktury gospodarczej

  Wahania w rozwoju miast i zmienność ich pozycji w systemie miast mają źródło w pogłębianiu się podziału pracy (społecznego, terytorialnego i międzynarodowego). Do jego różnorodnych przejawów należą: specjalizacja produkcji i usług, różnicowanie się struktury gospodarczej, przesunięcia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieguny wzrostu gospodarczego

  Rozwój miasta promieniuje na otaczający je region, a także na dalsze regiony. Idea ta jest osnową teorii biegunów wzrostu sformułowanej przez francuskiego ekonomistę F. Perroux na początku lat pięćdziesiątych. Później była rozwijana i ulepszana przez wielu autorów (Wheeler i in. 1998, rozdz. 3).

  Region...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 429

  praca w formacie txt

Do góry