Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zmiany tendencji lokalizacyjnych

  Lokalizacja działalności gospodarczej określa rozwój wielu innych elementów systemu regionalnego. Zagadnienie to jest od dawna przedmiotem zainteresowania nauki (Molle 1983, rozdz. 3). Klasyczna teoria lokalizacji, sformułowana przez A. Webera, za podstawowe założenie przyjmuje minimalizację kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrasty w gospodarce światowej

  Współczesną gospodarkę światową charakteryzuje podział na dwie współzależne, lecz zdecydowanie nierówne części. Istnieje wiele opisów tego zjawiska. Szczególnie dużą popularność zarówno w literaturze naukowoj, jak i w publicystyce zyskał podział na Północ i Południe, opisany w raporcie Brandta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienne i życiowe szlaki człowieka

  Twórcą geografii czasu jest szwedzki geograf Torsten Hagerstrand4. Impulsem dla tego kierunku badawczego był namysł nad losem człowieka w coraz bardziej skomplikowanym środowisku. Za Hagerstrandem za punkt wyjścia przyjmuje się następujące założenia: 1) niepodzielność istoty ludzkiej, a także innych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost konkurencyjny i samowzmacniający

  Wzrost regionalny może być rozpatrywany w dwojaki sposób: jako wzrost konkurencyjny i wzrost samowzmacniający (Richardson 1973, rozdz. 3). W pierwszym przypadku przyjmuje się stopę wzrostu gospodarki narodowej jako wielkość daną, a zadanie polega na wykryciu, jak wzrost ten rozmieszcza się między...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje ludności

  Jednej z niepełnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie migrują, dostarcza teoria ekonomii. Migracje rozpatruje ona jako przejaw mobilności czynników produkcji, w tym przypadku czynnika pracy. Klasyczny model migracji przyjmuje szereg upraszczających założeń. Jednym z nich jest założenie, że migrujący...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /11 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle życiowe miast

  Idea cyklu życiowego znalazła zastosowanie także w badaniu dynamiki miast. Na jej podstawie Jay W. Forrester zbudował symulacyjny model rozwoju miasta. Głównymi elementami modelu są: gospodarka miasta, zatrudnienie i mieszkalnictwo. W modelu cykl życiowy rozciąga się na 250 lat. Okres ten obejmuje fazę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie handlu międzynarodowego

  Stały wzrost poziomu życia i różnicowanie się potrzeb wymagają towarów i usług tak różnorodnych, że żaden kraj nie jest w stanie stworzyć w sposób opłacalny odpowiedniej ich podaży. Zwrot ku samowystarczalności zubożyłby kraje, zwłaszcza wysoko rozwinięte, tak dalece, że taki kierunek działania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika środowiska przyrodniczego

  Wiek Ziemi szacuje się na ponad 4,5 mld lat. W tym okresie jej główne elementy środowiskowe: morza i oceany, góry i doliny, bieguny i obszary tropikalne nie przestawały się zmieniać. Wiele z tych zmian wydarzyło się tak dawno, że interesuje się nimi tylko geologia. Inne, późniejsze, powinny interesować...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /13 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioróżnorodność

  Biologowie opisali dotychczas około 1,75 min gatunków organizmów żywych, ale liczba gatunków, które przetrwały do dziś, niepomiernie przekracza tę wielkość. Szacunki wahają się od 3,5 do 111,5 min, natomiast co do liczby 12,5-13,5 min panuje wśród uczonych zgodność. Brak ściśle określonej taksonomii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby środowiska i wzrost gospodarczy

  Społeczeństwo gospodarujące pozyskuje szeroko rozumiane zasoby naturalne ze wszystkich części geosfery: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Określenie zasoby naturalne w sensie gospodarczym oznacza nie tyle rzeczy lub substancje, ile raczej funkcje, jakie spełniają, lub operacje, w których są użyteczne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 679

  praca w formacie txt

Do góry