Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wymień zadania Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe to łączne posiedzenie obu izb parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na Posłów i Senatorów). Nie ma ono określonego trybu prac, jest zwoływane do wypełnienia którejś z kompetencji określonych w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Prezesa Rady Ministrów

  Kompetencje organizacyjne 

  • reprezentuje Radę Ministrów 

  • kieruje jej pracami 

  • zwołuje posiedzenia 

  • ustala porządek obrad 

  • przewodniczy posiedzeniom 

  Kompetencje merytoryczne 

  • kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów 

  • ponosi odpowiedzialność polityczną 

  • decyduje o składzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Indoktrynacja

  Proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.

  Określenie to stosowane jest na przykład w odniesieniu do działań systemu państwowego w krajach totalitarnych, czasem innych w sensie negatywnym (np. przez otoczenie i rodziców wpajanie "jedynej słusznej"...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów funkcje wewnętrzne i zewnętrzne państwa

  Działalność państwa w określonym wymiarze życia społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. Każde ze współczesnych państw wypełnia funkcję zewnętrzną i wewnętrzną.

  *Funkcja zewnętrza*

  Związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej i z utrzymywaniem kontaktów i stosunków...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna państwa?

  Suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza sama może decydować o zakresie swojego działania.

  Władza państwowa jest niezależna od organizacji działających na terytorium państwa, jak na przykład organizacje pozarządowe, krajowe organizacje związków zawodowych, Kościoła.

  Suwerenność...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów podstawowe zasady nabycia obywatelstwa

  Do podstawowych sposobów nabywania obywatelstwa należy urodzenie – z samego faktu przyjścia na świat jednostka staje się obywatelem państwa. Sposób ten nazywany pierwotnym nabyciem obywatelstwa.

  Obywatelstwo można nabyć poprzez:

  - zasadę krwi (dziecko nabywa obywatelstwo, które posiadają jego rodzice...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są apatrydzi?

  Apatrydzi - osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień teorie genezy państwa i omów jedna z nich

  Geneza państwa - ściśle określony zespół przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do powstania nowego państwa na świecie.

  Od czasu pojawienia się na arenie dziejów pierwszych państw rządzący starali się uzasadnić poddanym swoje prawo do rządzenia. Tak powstały pierwsze teorie pochodzenia państwa. W...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów krótko rolę liberum veto w polskich tradycjach demokratycznych

  Budowanie demokracji szlacheckiej rozpoczęło się od przywilejów szlacheckich. Formowanie się ustroju demokracji szlacheckiej zakończyło się w 1505 r kiedy to na Sejmie Walnym ogłoszono konstytucje nihie novi- „nic o nas, bez nas nic”, nic nowego nie może wprowadzić król bez zgody szlachty.

  Wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konfederacja państwa?

  Konfederacja – grupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości.

  Konfederacja państw czyli związek kilku państw, które ograniczyły część swej suwerenności na rzecz wspólnej polityki. 

  Konfederacja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt

Do góry