Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zadania prokuratury

  Podstawowym zadaniem prokuratury jest gromadzenie dowodów zbieranych przez organa ścigania oraz ewentualnie zwykłych obywateli, przygotowywanie na ich podstawie aktów oskarżenia, kierowanie tych aktów do sądów i następnie reprezentowanie państwa w sprawach sądowych, które te akty rozpatrują.

  Prokuratura...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna i jej budowa

  Norma prawna może być regułą nakazującą, zakazującą bądź upoważniają do określonego postępowania. Jest ona regułą o charakterze ogólnym i skierowana do konkretnej osoby, lecz zawsze do pewnego kręgu adresatów. 

  Budowa normy prawnej:

  - Hipoteza- jest to część normy określająca krąg...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa stosunku prawnego

  Stosunek prawny to stosunek społeczny regulowany przez normy prawne, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków.

  W każdym stosunku prawnym wyróżniamy cztery następujące elementy:

  - podmioty, między którymi stosunek prawny zachodzi ( mogą być nimi ludzie, zależne od rodzaju stosunku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

  Samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych. W tym znaczeniu to zbiór elementów zaleŜnych od siebie oraz zachodzące między nimi powiązania.

  Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów funkcje mediów

  Do Funkcji mediów zaliczamy funkcje : Informacyjne , Interpretujące , Kulturowe

  Informacja 

  • dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie 

  • wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej

  • ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju 

  Korelacja 

  • wyjaśnianie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie gospodarki przestrzennej i przeciwdziałania bezrobocia, oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

  SAMORZĄD GMINNY

  1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,

  2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, lokalny transport drogowy

  3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

  4) Komunalne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje NIK

  Zadaniem NIK jest kontrola całokształtu działalności bądź wykonania budżetu państwa, aktów normatywnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej oraz finansowo-administracyjnej.

  W ramach działalności obligatoryjnej NIK bada działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega instancyjność sądów?

  Instancyjność - jest pojęciem określającym istnienie oragnu lub organów odwoławczych wyższego rzędu w stosunku do podmiotów wydających decyzję.

  Instancyjność postępowania przed sądami oznacza to, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia do sądu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasady wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  Prezydent, który zgodnie z powołanymi przepisami jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

  Zasady wyboru Prezydenta określone zostały na gruncie Konstytucji głównie w art.. 127, natomiast ich bardziej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sprawach orzeka Trybunał Konstytucyjny?

  Zakres działania Trybunału określa Konstytucja. Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy:

  • orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją (w tym wypadku z konstytucją 1997 roku) 

  • orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt

Do góry