XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Zachwyt i męczarnia

  A przecież praca rodzi także ból. Orka „wypruwa muskulaturę”, ciało cieśli trud „rozcinapromieńmi bólu”, wysiłek tokarza „oczy przekłuwa światłem”. A u t o r  p o s z u k u j e  s p rz e c z n o ś c i, k o n t r a s t ó w, n a p i ę ć.

  Interesuje go dramatyzm pracy. Z jednej stronyludzkie ciało:...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - W jedności siła

  Przyboś sam siebie nazwał „pierwszym poetą, w którego utworach pojawiło się po wojniesłowo Polska wymówione bez fałszywego patosu”. Jego ówczesna poezja to pochwała soli-darności społecznej, tyleż spontanicznej, co i zorganizowanej, gdy (jak pisze w wierszu Cen-trum) –

  Gniazda zrzeszeń, sieci...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Religia pracy

  Z ogromnym zaangażowaniem sławił trud i zachęcał do jego spotęgowania. Praca wedlePrzybosia stanowi źródło artyzmu, a także określa system najwyższych wartości. Jego ówcze-sną poezję można nazwać  r e l i g i ą  p r a c y: w takim ujęciu uwydatni się szereg ważnych,charakterystycznych cech.Od...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Hasła Peipera, wiersze Przybosia

  Wychowywany w rodzinie wielodzietnej Przyboś przeszedł trudną drogę dziecka chłopskie-go, któremu starczyło siły woli, by zdobyć wykształcenie i zostać pisarzem. „Gdybym miałodpowiedzieć, co najwcześniej oddziałało na moją wyobraźnię – zwierzał się pod koniec życia,– musiałbym zacząć od...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Polska „od dłoni do dłoni”

  Podstawowe zadanie poezji – nauczał Peiper – polega na tym, by w człowieku nowychczasów „rozognić miłość do nowości, którą sam stworzył”. Niektóre jego wiersze spełniałyten postulat. Charakterystyczne pod tym względem jest Powojenne wezwanie. Czytając tę odęPeipera na cześć nowej Polski, zostajemy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - „Uścisk z teraźniejszością”

  Program artystyczny Tadeusza Peipera nie był (mówiąc potocznie) „oderwany od życia”.Przeciwnie: jego  r o z u m i e n i e  z a d a ń  N o w e j  S z t u k i  w y n i k a ł o  z e  s p o s ob u  r o z u m i e n i a  ż y c i a – oglądanego z różnych punktów widzenia, a więc w perspek-tywie dziejów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Zwolenników nowoczesności przybywa

  Na początku XX wieku cechą charakterystyczną samopoczucia twórcy, który opowiadałsię za nowatorstwem, było osamotnienie. Artyści zbuntowani przeciw tradycyjnym kanonompiękna znajdowali się w mniejszości. Godzili się na to futuryści, mając absolutną pewność, żewkrótce ich idea zdobędzie świat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto lubi futuryzm?

  Futuryści polscy byli krytykowani z wielu stron. Karol Irzykowski widział w ich twórczo-ści potwierdzenie tezy o plagiatowym charakterze przełomów literackich w Polsce. StefanŻeromski zarzucał im (niemal agenturalną: bolszewicką) działalność antypolską. TadeuszPeiper współpracował z futurystami...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

  W ostatniej fazie poetyckiej działalności Jasieńskiego zainteresowanie autentykiem gaze-towym ustąpiło miejsca fascynacji autentykami ludowymi. Różnice stylistyczne okazały sięmniej istotne niż podobieństwa takich cech gazety i folkloru, jak masowość, anonimowość, anade wszystko wrażenie, iż tekst...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Wiersze radiowe, filmowe i gazetowe

  Futurystów interesowały nowe, nie znane dotąd możliwości  m a s o w e j  k o m u n i k a cj i  m i ę d z y l u d z k i e j. A więc radio i film. W tych wynalazkach było miejsce dla słowa,które ukazywało nieoczekiwane walory. Stern i Wat zapewniali w almanachu „gga”, że słowadla poety są jak rzeczy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt

Do góry