XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Granice klasycyzmu

  Klasycyzm w twórczości skamandrytów był mniej trwały niż w poezji Staffa. Raz po razdocierał do własnych granic, przeistaczał się we własne zaprzeczenie. Wystarczyło odwróce-nie schematu konstrukcyjnego. Jeżeli wiersz zaczynał się jako pochwała sensu świata, a koń-czył wyznaniem niewiary w sens...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Cena szczęścia

  W wielowiekowych dziejach klasycyzmu (od starożytności aż po Oświecenie) spotykamynie tylko wizje szczęścia – wiarygodne lub iluzoryczne, powoływane z naiwną wiarą lub zironicznym dystansem. Klasycyzm zna przecież także krwawą epopeję, tragedię i tragizm,elegijny smutek (Goethe). Kwestią...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Gdzie leży Farlandia?

  Każdy kierunek poetycki Dwudziestolecia miał swoje wzloty i upadki. Neoklasycyzm też.Jednym z przejawów kryzysu jego ideałów było w Dwudziestoleciu przedstawianie  h a r m on i i  j a k o  u t o p i i.

  Celował w tym  K o n s t a n t y  I l d e f o n s  G a ł c z y ń s k i, któryzdradzał w swojej ówczesnej...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Czytanie kultury

  W grę wchodziła jeszcze inna możliwość: poszukiwanie harmonii w obrębie kultury. Trze-ba było pisać tak, by w poetyckim obrazie  n a k ł a d a ł y  s i ę  n a  s i e b i e  k u l t u r y  r óż n y c h  e p o k  i  n a r o d ó w. Właśnie ten model okazał się inspirujący dla poetów pol-skich. W...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Czytanie natury

  Bohater pozytywny poezji klasycystycznej był  m i ł o ś n i k i e m  p r z y r o d y, a  j e d no c z e ś n i e  c z ł o w i e k i e m  k s i ą ż k o w y m. Obie role doskonale się uzupełniały. Jakjuż wspomniałem, klasycyzm uchylał antynomię natury i kultury. Zarówno przymierze z na-turą, jak i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Poezja jako „reklama” istnienia

  Najprostszy model wiersza neoklasycznego polegał na tym, że opisywano egzystencję po-godną, piękną i spokojną, przy czym podmiot liryczny zachowywał się tak, jak gdyby  n i e  pr z y j m o w a ł  d o  w i a d o m o ś c i  i s t n i e n i a  z ł a  c z y  b r z y d o t y; delektowałsię harmonią Bytu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia wiersza

  Odsłaniający harmonię Bytu wiersz neoklasyczny powinien był odznaczać się harmoniąwłasną, a to znaczy: być wierszem zgodnym z tradycyjnymi kanonami rytmicznymi i rymo-wymi, utworem respektującym normy stylistyczne, które od Odrodzenia zadomowiły się wnaszej poezji i wytrzymały próbę kilku wieków...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia świata

  Termin „harmonia” (kluczowy dla estetyki antycznej) w odniesieniu do poezji neoklasycznej zXX wieku oznacza takie widzenie świata, w którym dostrzega się bogatą różnorodność jego form,przy czym ich podobieństwo góruje nad obcością, przymierze okazuje się ważniejsze niż kon-flikty, a zatem człowiek w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a sprawa polska

  W świadomości Polaków obraz przeszłości był dwudzielny i dwuwartościowy. Przeszłośćoznaczała zarówno pamięć niewoli, jak i kronikę walk narodowowyzwoleńczych. Nie możnabyło bronić „starego świata” – w ogóle, globalnie. I nie można  było mechanicznie potępiaćwszystkich sił, które ów „stary...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Postrachy zachodnie

  Inaczej rzeczy się miały w tych krajach Europy Zachodniej, które uniknęły totalitaryzmu.W systemach demokracji parlamentarnej władza państwowa nie manipulowała tradycją lite-racką. Lecz wydarzenia rosyjskie stanowiły w jakiejś mierze powtórzenie – pamiętanych naZachodzie – krwawych doświadczeń z...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt

Do góry