XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

  W krajach objętych rewoltą komunistyczną dochodziło do urzeczywistnienia idei futury-stycznych (nie tyle wszak pod wpływem futuryzmu, ile wskutek barbarzyństwa tłumu). Zda-rzały się akty palenia księgozbiorów, burzenia zabytków architektury: zwłaszcza sakralnej. Wpoemacie Włodzimierza Majakowskiego...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Lęk przed awangardą

  Na początku XX wieku etyka klasycystyczna znalazła się w niebezpieczeństwie. Jej prze-ciwnicy ideowi (nihiliści, anarchiści, komuniści), a także ludzie sztuki gustujący w estetycerozpadu (ekspresjoniści, dadaiści, prymitywiści) lub w estetyce przemocy (futuryści, piewcyrewolucji) – odnosili...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Ocalić przed zamętem

  Klasycyzm w poezji XX wieku nazywano także  n e o k l a s y c y z m e m; obie nazwy sązadomowione w historii literatury – będziemy się nimi posługiwali wymiennie, traktującokreślenia „neoklasyczny” i „klasycystyczny”jako synonimy. Kierunek ten, jak większośćdążeń ówczesnych artystów, był zjawiskiem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /5 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Druga awangarda

  Tym pojęciem usiłowano w latach trzydziestych ogarnąć wiele różnych, rozdzieranychsprzecznościami, stylów i poetyk. Do ugrupowań poetyckich „drugiej awangardy” zaliczanowarszawską „Kwadrygę” (tu najsilniej z estetyką Peipera był związany Stefan Flukowski),wileńskie „Żagary” (Czesław Miłosz) i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Czy to jest nadal awangarda?

  Zarówno w poezji Peipera, jak i Przybosia idee awangardowe stopniowo traciły swą orto-doksyjną zaciętość. Były nie tylko łagodzone czy modyfikowane,  ale nierzadko uchylaneprzez twórców.Peiper, znany jako radykalny zwolennik  p o e z j i  n i e d y s k u r s y w n e j, przema-wiającej za pośrednictwem  p...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - „Pióro z ognia”

  Poetów Dwudziestolecia żywo zajmowała  g e n o l o g i a  l i t e r a t u r y (podział na rodzaje igatunki). Niemal każda orientacja usiłowała ustalić własną ocenę tradycyjnych struktur gatunko-wych, oswoić formy stare lub zaproponować nowe. Dla Przybosia zagadnieniem podstawowymbył stosunek między  p...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Kochany awangardzista

  Sytuacje liryczne w poezji Przybosia stawały się coraz częściej  s y t u a c j a m i  m i ł o sn y m i. Z biegiem lat erotyków przybywało. Nieliczne w  Sponad, w następnych tomikachwyznaczyły ważną linię rozwojową tej poezji. Zgoda na tradycyjny temat nie oznaczała ule-głości wobec tradycyjnych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Nadmiar znaczeń

  Przyboś uchodził za autora bardziej zrozumiałego niż Peiper. (Taka opinia przetrwała dodziś). Najwytrawniejsi krytycy Dwudziestolecia twierdzili, iż Przyboś bywa trudny nie dlate-go, że rezygnuje z komunikatywnej funkcji słowa, lecz – przeciwnie! – bo  c h c e  k o m u n ik o w a ć  n a z b y t  w i e l...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Międzysłowie

  Są takie miejsca w wierszu, które – wedle Przybosia – najwierniej współgrają z przeży-ciem autora, najtrudniej poddają się formalizacji i jednocześnie decydują o swoistości poezji –odróżniają ją od wszelkich innych odmian piśmiennictwa. Nie są to słowa (bo słowa stanowiąuniwersalny budulec tekstów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Tylko liryka

  Budując własną teorię poezji – Przyboś przeciwstawił się koncepcji „rozkwitania” Niemógł pogodzić się z tym, by schemat wyrażający uniwersalne prawa postrzegania światamożna było mieć w pogotowiu – na każdą okazję liryczną Jego zdaniem w poezji zawsze jestnajpierw przeżycie, pomysł...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt

Do góry