Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Szczęśliwe jutro

  Jak będzie urządzony świat, ku któremu zdąża futuryzm? Przede wszystkim, odpowiadalijego twórcy, będzie to świat czytelny, zrozumiały dla każdego, odkłamany z „etykietek” (Ja-sieński). Znikną niepotrzebne komplikacje. Zatriumfuje prostota. Przedmioty i słowa odzy-skają jednoznaczność.

  Znów będzie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „One jeszcze nie wiedzą”, Jasieński już wie

  Poeta, który opowiada się za futuryzmem, wierzy, że sztuka nie jest tworem jednostki, leczdziełem zorganizowanej zbiorowości. Jego zdaniem zbiorowości zadowolone z tradycyjnychkanonów piękna zawsze stanowią większość. Lecz istnieją także grupy małe, odważne – my-ślące o przyszłości. Jedynie one...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Kierunek dla zuchwałych

  Gdy rodzi się futuryzm, o Polakach jest jeszcze głucho. Co prawda w latach wojny prasadrukuje wiersze Jerzego Jankowskiego (1887 – 1941), które złożą się potem na Tram wpop-szek ulicy (1920), ale w czasach wojennych dziwne teksty prekursora futuryzmu rodzimego (zapisane nie tak, jak nakazuje ortografia, ale ...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /6 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny i rozwój futuryzmu

  Wymyślono go na Zachodzie. Główne założenia sformułował pisarz włoski Filippo To-masso Marinetti  (1876 – 1944) w manifeście ogłoszonym we francuskim czasopiśmie „LeFigaro” z 20 lutego 1909 roku. Nazwa futuryzm (z łacińskiego futurus – przyszły) była obiet-nicą – lub groźbą! – rozstania ze „starą”...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nie tylko kabaret

  Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyński. Na początku mogło się wydawać,że żywioł kabaretu pochłonie ich wszystkich. Z biegiem lat okazało się, że nie. Podstawowymproblemem dla poetów „Skamadra” była granica między kabaretem a Poezją przez duże P.

  Oddzielać Poezję (przeznaczoną dla...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nie tylko radość

  Zarówno krytyka Dwudziestolecia, jak i późniejsze opracowania utrwaliły obraz pierw-szych lat niepodległości jako czas beztroskiej zabawy, młodzieńczej ekstazy, przy czym wła-śnie twórczość skamandrytów miała być potwierdzeniem tej wizji. Wszak to w kręgu skamandryckim wykrzykiwano dziecinne...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - W obronie kabaretu

  Nurt kabaretowy był  p r ó b ą  w ł ą c z e n i a  p o e z j i  w  o b r ę b  k u l t u r y  m a s ow e j. Ten cel uznawały różne orientacje artystyczne. Jednym się udawało, innym nie. Nieudało się futurystom. (Czy dlatego, że przedwcześnie zrezygnowali z kabaretu?) Udało sięskamandrytom i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Przeciw kabaretowi

  Nie każdy program artystyczny tolerował związki z tą firmą. Jeżeli dla kogoś poezja byładziedziną skupionej powagi, która powinna uświęcać ludzkie myśli i czyny, ten określeniem„kabaretowy” posługiwał się jak przyganą lub obelgą (w takiej właśnie pamfletowej intencjipisano na obczyźnie w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nakaz buntu

  W kabaretowej ocenie rzeczywistości faworyzowano postawy buntownicze, niepogodzonez tym, co uznawane oficjalnie, uświęcone tradycją lub modne. K a b a r e t o w o ś ć  b y ł a  no n k o n f o r m i z m e m.

  W imię nonkonformizmu wolno było zdradzić ideologię, jeżeli ideologia zdradzała człowieka...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

  W poezji kabaretowej splatały się wątki etyczne i ideologiczne. Etyka była uniwersalna,wyrażająca odwieczne zmagania Zła i Dobra w świecie ludzkim. Ideologia to zjawisko histo-ryczne: służy interesom jednej zbiorowości w walce z interesami zbiorowości innych.Kabaret europejski ma rodowód lewicowy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 372

  praca w formacie txt

Do góry