Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - „Uścisk z teraźniejszością”

  Program artystyczny Tadeusza Peipera nie był (mówiąc potocznie) „oderwany od życia”.Przeciwnie: jego  r o z u m i e n i e  z a d a ń  N o w e j  S z t u k i  w y n i k a ł o  z e  s p o s ob u  r o z u m i e n i a  ż y c i a – oglądanego z różnych punktów widzenia, a więc w perspek-tywie dziejów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Zwolenników nowoczesności przybywa

  Na początku XX wieku cechą charakterystyczną samopoczucia twórcy, który opowiadałsię za nowatorstwem, było osamotnienie. Artyści zbuntowani przeciw tradycyjnym kanonompiękna znajdowali się w mniejszości. Godzili się na to futuryści, mając absolutną pewność, żewkrótce ich idea zdobędzie świat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto lubi futuryzm?

  Futuryści polscy byli krytykowani z wielu stron. Karol Irzykowski widział w ich twórczo-ści potwierdzenie tezy o plagiatowym charakterze przełomów literackich w Polsce. StefanŻeromski zarzucał im (niemal agenturalną: bolszewicką) działalność antypolską. TadeuszPeiper współpracował z futurystami...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

  W ostatniej fazie poetyckiej działalności Jasieńskiego zainteresowanie autentykiem gaze-towym ustąpiło miejsca fascynacji autentykami ludowymi. Różnice stylistyczne okazały sięmniej istotne niż podobieństwa takich cech gazety i folkloru, jak masowość, anonimowość, anade wszystko wrażenie, iż tekst...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Wiersze radiowe, filmowe i gazetowe

  Futurystów interesowały nowe, nie znane dotąd możliwości  m a s o w e j  k o m u n i k a cj i  m i ę d z y l u d z k i e j. A więc radio i film. W tych wynalazkach było miejsce dla słowa,które ukazywało nieoczekiwane walory. Stern i Wat zapewniali w almanachu „gga”, że słowadla poety są jak rzeczy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Nie ma sprzeczności między naturą a cywilizacją

  Godną uwagi próbą oswojenia maszyny było zniesienie sprzeczności między naturą a cy-wilizacją. Futuryści odkrywali schemat działania maszyny – w człowieku. I odwrotnie – wmaszynie dostrzegali energię żywiołów przyrody. Oczywiście –w wyobraźni poetyckiej, „naniby”. Człowiek to tylko aparat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Kult cywilizacji

  „Gigantyczny i szybki rozrost form techniki i industrii jest niewątpliwie najbardziej istotnąpodstawą i kręgosłupem momentu współczesnego. Wytworzył on nową etykę, nową estetykęi nową realność. Wprowadzenie maszyny w życie człowieka jako elementu  n i e o d z o w n eg o, dopełniającego, musiało...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „Słowa na wolności” i „język pozarozumowy”

  Poezja futurystyczna nie tylko opowiadała o naturze buszującej w ludzkim ciele, ale starałasię także wypowiedzieć naturę „nagą”, udzielić jej głosu w wierszach. Czytelnik powinien byłodnieść wrażenie, iż wiersze te zostały napisane „pod dyktando” natury, że są mową żywych,żywiołowych procesów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /8 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Hymn do ciała

  Poezja futurystyczna to pochwała zmysłowego odczuwania świata, hymn do ciała, umiłowanie tego, co w człowieku biologiczne. Człowiek futurystów jest „cały z mięsa” (Obłok wspodniach Majakowskiego). Jego duchowe wnętrze, tak subtelnie i głęboko  analizowane wliteraturze dawnej, okazuje się uzależnione...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Futuryzm jako światopogląd (materialistyczny)

  Odwieczny problem filozofii: „co jest pierwotną siłą sprawczą świata, materia czy duch?”,w XX stuleciu nie stracił na aktualności. Interesował nie tylko myślicieli, ale i ludzi sztuki.Gwałtowne przeobrażenia życia społecznego wymagały wyjaśnień. Gdzie znajduje się źródłozmian? Gdzie tkwi energia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry