Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Co ma cukier do jedwabiu?

  „Metafora jest samowolnym spokrewnieniem pojęć; jest tworzeniem związków pojęcio-wych, którym w świecie realnym nic nie odpowiada”. To zdanie z manifestu Peipera Metaforateraźniejszości było typowe dla  a w a n g a r d o w e g o  a n t y r e a l i z m u, czyli pragnieniapoezji powołującej do istnienia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Poeta wstydzi się uczuć

  Czy poeta nieufny wobec żywiołów natury, niechętny demonstracyjnej szczerości, wiel-biący logikę, składnię i inne postaci rygoru – nie skazuje sam  siebie na sztuczność? Czy niegrozi mu konflikt z odbiorcą złaknionym wzruszenia? Peiper zdawał sobie sprawę z wagi tychzagrożeń. Bezustannie czytał o...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /5 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Nie słowo, lecz zdanie

  Nie każdy rodzaj nowatorstwa podobał się Peiperowi. Jeżeli nowy kierunek faworyzowałnaturę (jako źródło inspiracji twórczej), można było mieć pewność, iż zostanie przez Peiperazaatakowany. Tak doszło do polemiki z założeniami estetyki Marinettiego (zob. rozdział opoezji futurystycznej, s. 40 –...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Krytyka romantycznego tworzenia

  Podczas gdy Przyboś usiłował w wierszach sprostać hasłom  a w a n g a r d o w e j   i d e ol o g i i, jego przyjaciel i mistrz, Tadeusz Peiper, budował podstawy  a w a n g a r d o w e j  es t e t y k i. Obok wierszy i artykułów ogłaszanych na lamach „Zwrotnicy” ukazywały siętomiki poetyckie Peipera (dwa w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Ludzie z żelaza

  W spotkaniu człowieka z materią wygrywa materia. I ludzie z wierszy Przybosia upodab-niają się do maszyn, przeobrażają się w narzędzia pracy, staja  się przedmiotami. W wierszuCieśle ciała utrudzonych pracowników tężeją, stają się łykowe, zdrewniałe. W  Reklamieczłowiek z krwi i kości przemienia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Zachwyt i męczarnia

  A przecież praca rodzi także ból. Orka „wypruwa muskulaturę”, ciało cieśli trud „rozcinapromieńmi bólu”, wysiłek tokarza „oczy przekłuwa światłem”. A u t o r  p o s z u k u j e  s p rz e c z n o ś c i, k o n t r a s t ó w, n a p i ę ć.

  Interesuje go dramatyzm pracy. Z jednej stronyludzkie ciało:...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - W jedności siła

  Przyboś sam siebie nazwał „pierwszym poetą, w którego utworach pojawiło się po wojniesłowo Polska wymówione bez fałszywego patosu”. Jego ówczesna poezja to pochwała soli-darności społecznej, tyleż spontanicznej, co i zorganizowanej, gdy (jak pisze w wierszu Cen-trum) –

  Gniazda zrzeszeń, sieci...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Religia pracy

  Z ogromnym zaangażowaniem sławił trud i zachęcał do jego spotęgowania. Praca wedlePrzybosia stanowi źródło artyzmu, a także określa system najwyższych wartości. Jego ówcze-sną poezję można nazwać  r e l i g i ą  p r a c y: w takim ujęciu uwydatni się szereg ważnych,charakterystycznych cech.Od...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Hasła Peipera, wiersze Przybosia

  Wychowywany w rodzinie wielodzietnej Przyboś przeszedł trudną drogę dziecka chłopskie-go, któremu starczyło siły woli, by zdobyć wykształcenie i zostać pisarzem. „Gdybym miałodpowiedzieć, co najwcześniej oddziałało na moją wyobraźnię – zwierzał się pod koniec życia,– musiałbym zacząć od...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Polska „od dłoni do dłoni”

  Podstawowe zadanie poezji – nauczał Peiper – polega na tym, by w człowieku nowychczasów „rozognić miłość do nowości, którą sam stworzył”. Niektóre jego wiersze spełniałyten postulat. Charakterystyczne pod tym względem jest Powojenne wezwanie. Czytając tę odęPeipera na cześć nowej Polski, zostajemy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt

Do góry