Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - „Pióro z ognia”

  Poetów Dwudziestolecia żywo zajmowała  g e n o l o g i a  l i t e r a t u r y (podział na rodzaje igatunki). Niemal każda orientacja usiłowała ustalić własną ocenę tradycyjnych struktur gatunko-wych, oswoić formy stare lub zaproponować nowe. Dla Przybosia zagadnieniem podstawowymbył stosunek między  p...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Kochany awangardzista

  Sytuacje liryczne w poezji Przybosia stawały się coraz częściej  s y t u a c j a m i  m i ł o sn y m i. Z biegiem lat erotyków przybywało. Nieliczne w  Sponad, w następnych tomikachwyznaczyły ważną linię rozwojową tej poezji. Zgoda na tradycyjny temat nie oznaczała ule-głości wobec tradycyjnych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Nadmiar znaczeń

  Przyboś uchodził za autora bardziej zrozumiałego niż Peiper. (Taka opinia przetrwała dodziś). Najwytrawniejsi krytycy Dwudziestolecia twierdzili, iż Przyboś bywa trudny nie dlate-go, że rezygnuje z komunikatywnej funkcji słowa, lecz – przeciwnie! – bo  c h c e  k o m u n ik o w a ć  n a z b y t  w i e l...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Międzysłowie

  Są takie miejsca w wierszu, które – wedle Przybosia – najwierniej współgrają z przeży-ciem autora, najtrudniej poddają się formalizacji i jednocześnie decydują o swoistości poezji –odróżniają ją od wszelkich innych odmian piśmiennictwa. Nie są to słowa (bo słowa stanowiąuniwersalny budulec tekstów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Tylko liryka

  Budując własną teorię poezji – Przyboś przeciwstawił się koncepcji „rozkwitania” Niemógł pogodzić się z tym, by schemat wyrażający uniwersalne prawa postrzegania światamożna było mieć w pogotowiu – na każdą okazję liryczną Jego zdaniem w poezji zawsze jestnajpierw przeżycie, pomysł...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Wyrażajmy wyrażalne!

  „Pogodzenie się z myślą, że istnieją sprawy, dla których artysta nie znalazłby  p e ł n e g owyrazu, byłoby małodusznością” – stwierdzał Przyboś w 1938 roku Krytykował przeświad-czenie symbolistów, iż poezja nigdy nie dotrze do tajemnic ukrytych przed człowiekiem, astać ją jedynie na to, by...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Poetyka sprzeczności

  Wiersze Przybosia z lat trzydziestych wyróżnia powtarzająca się sprzeczność międzydziałaniem a zaniechaniem działania między wysiłkiem a odprężeniem, ruchem a bezruchemZ reguły na początku wiersza zostaje przedstawiony ruch, wzmożona aktywność I nagle –cisza, zaskoczenie bezkresem wolności...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Bohaterowie bywają zmęczeni

  A przecież świat poetycki Przybosia z każdym wierszem staje się bogatszy. Coraz mniejutopii. Coraz wyraźniejsza wielowymiarowość. Opiewana nie tak dawno gromada to nie tylkosolidarni budowniczowie, ale i manifestujący robotnicy (Murarze). Okazuje się, że praca,owszem, łączy, ale i boleśnie antagonizuje...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Przyboś: rozdwojenie awangardy

  Przyboś przyglądał się teoriom i praktykom poetyckim swego mistrza. Coraz więcej ich odsiebie oddalało. Nie ulegało wątpliwości, że to właśnie Przyboś stanie się wkrótce drugim (whierarchii może nawet pierwszym) autorytetem awangardy, twórcą  estetyki konkurencyjnejwobec koncepcji Peipera.

  Rozłam...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Układ rozkwitania

  Tak oto piewca porządku – stawał się sprawcą chaosu w odbiorze. Obrazy w jego wierszach migotały w pośpiesznym natłoku, pochodziły z wielu stron  życia, raz poddawały sięunaocznieniu, kiedy indziej przekraczały barierę wyobrażalności. Peiper usiłował temu prze-ciwdziałać. Ratunkiem miało być...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 612

  praca w formacie txt

Do góry