Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Poezja jako „reklama” istnienia

  Najprostszy model wiersza neoklasycznego polegał na tym, że opisywano egzystencję po-godną, piękną i spokojną, przy czym podmiot liryczny zachowywał się tak, jak gdyby  n i e  pr z y j m o w a ł  d o  w i a d o m o ś c i  i s t n i e n i a  z ł a  c z y  b r z y d o t y; delektowałsię harmonią Bytu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia wiersza

  Odsłaniający harmonię Bytu wiersz neoklasyczny powinien był odznaczać się harmoniąwłasną, a to znaczy: być wierszem zgodnym z tradycyjnymi kanonami rytmicznymi i rymo-wymi, utworem respektującym normy stylistyczne, które od Odrodzenia zadomowiły się wnaszej poezji i wytrzymały próbę kilku wieków...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia świata

  Termin „harmonia” (kluczowy dla estetyki antycznej) w odniesieniu do poezji neoklasycznej zXX wieku oznacza takie widzenie świata, w którym dostrzega się bogatą różnorodność jego form,przy czym ich podobieństwo góruje nad obcością, przymierze okazuje się ważniejsze niż kon-flikty, a zatem człowiek w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a sprawa polska

  W świadomości Polaków obraz przeszłości był dwudzielny i dwuwartościowy. Przeszłośćoznaczała zarówno pamięć niewoli, jak i kronikę walk narodowowyzwoleńczych. Nie możnabyło bronić „starego świata” – w ogóle, globalnie. I nie można  było mechanicznie potępiaćwszystkich sił, które ów „stary...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Postrachy zachodnie

  Inaczej rzeczy się miały w tych krajach Europy Zachodniej, które uniknęły totalitaryzmu.W systemach demokracji parlamentarnej władza państwowa nie manipulowała tradycją lite-racką. Lecz wydarzenia rosyjskie stanowiły w jakiejś mierze powtórzenie – pamiętanych naZachodzie – krwawych doświadczeń z...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

  W krajach objętych rewoltą komunistyczną dochodziło do urzeczywistnienia idei futury-stycznych (nie tyle wszak pod wpływem futuryzmu, ile wskutek barbarzyństwa tłumu). Zda-rzały się akty palenia księgozbiorów, burzenia zabytków architektury: zwłaszcza sakralnej. Wpoemacie Włodzimierza Majakowskiego...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Lęk przed awangardą

  Na początku XX wieku etyka klasycystyczna znalazła się w niebezpieczeństwie. Jej prze-ciwnicy ideowi (nihiliści, anarchiści, komuniści), a także ludzie sztuki gustujący w estetycerozpadu (ekspresjoniści, dadaiści, prymitywiści) lub w estetyce przemocy (futuryści, piewcyrewolucji) – odnosili...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Ocalić przed zamętem

  Klasycyzm w poezji XX wieku nazywano także  n e o k l a s y c y z m e m; obie nazwy sązadomowione w historii literatury – będziemy się nimi posługiwali wymiennie, traktującokreślenia „neoklasyczny” i „klasycystyczny”jako synonimy. Kierunek ten, jak większośćdążeń ówczesnych artystów, był zjawiskiem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /5 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Druga awangarda

  Tym pojęciem usiłowano w latach trzydziestych ogarnąć wiele różnych, rozdzieranychsprzecznościami, stylów i poetyk. Do ugrupowań poetyckich „drugiej awangardy” zaliczanowarszawską „Kwadrygę” (tu najsilniej z estetyką Peipera był związany Stefan Flukowski),wileńskie „Żagary” (Czesław Miłosz) i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja awangardowa - Czy to jest nadal awangarda?

  Zarówno w poezji Peipera, jak i Przybosia idee awangardowe stopniowo traciły swą orto-doksyjną zaciętość. Były nie tylko łagodzone czy modyfikowane,  ale nierzadko uchylaneprzez twórców.Peiper, znany jako radykalny zwolennik  p o e z j i  n i e d y s k u r s y w n e j, przema-wiającej za pośrednictwem  p...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Bronislaw444 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 811

  praca w formacie txt

Do góry