Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Nie współczesność: wieczność!

  Leśmian także stawiał znak równości między „być” i „być postrzeganym”. Ale na pytanie„przez kogo?” odpowiadał inaczej niż autorka Granicy. Zdaniem poety codzienność nie jest w stanie nas ocenić, gdyż roi się od pozorów i banałów. To, co o człowieku mówią inni, bywazawistne, naiwne, stronnicze, tak...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Dwudziestolecie pyta: co to znaczy „być”?

  „Być – znaczy być postrzeganym” – pisał filozof angielski  George Berkeley (1685 –1753). W Dwudziestoleciu ta myśl wydawała się coraz mniej jednoznaczna czy prostolinijna.Być postrzeganym, mówiono, to jeszcze nie wyjaśnia zagadki istnienia.

  Trzeba bowiem za-pytać: j e ż e l i  p o s t r z e g a n y m, t...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Niepoprawny istnieniowiec

  W niektórych wierszach Leśmiana dominuje perspektywa ontologiczna. Dzieje się takgłównie w liryce osobistej, gdzie  c e l e m  j e s t  d o z n a n i e  i s t n i e n i a – tak gwał-towne i mocne, że wszelkie inne troski, niepokoje, ambicje człowieka wydają się (przez mo-ment) nieistotne. To bywa czasem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Dwa pytania

  Filozofia upodobała sobie słowa pochodzące jakby z powieści grozy lub z sensacyjnegoreportażu: „tajemnica”, „zagadka”, „tajniki”. Mówi się w pismach mężów uczonych o tajem-nicy istnienia (ulubione wyrażenie Witkacego), o zagadce bytu, o tajnikach umysłu.

  W dzie-jach filozofii dwa tajniki są odwieczne i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Przygotowanie do odbioru treści filozoficznych

  Leśmian wiedział, że filozofia natrętnie atakująca swą terminologią czytelnika, który niemusi być znawcą, może go skutecznie zniechęcić. Dlatego bardzo ostrożnie poruszał emocjefilozoficzne – posługując się sygnałami więzi z filozofią. Były to  a l u z j e, c y t a t y (wiernelub częściowo...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Pocałunek skamandryty

  Był człowiekiem niewysokim, w kawiarniach literackich krążył taki dowcip: przyjechałapusta dorożka, z której wysiadł Bolesław Leśmian. Legenda mówi, że Tuwim całował go wrękę.Ten hołd składany przez poetę ze stolicy poecie z prowincji – może trochę na kabareto-wą modłę efekciarski – dobrze...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - „Spróbuj raz, koteczku, mieć światopogląd”

  Tymi czułymi słowami Stanisław Ignacy Witkiewicz zachęcał do kształcenia filozoficz-nego swych nieco zbulwersowanych słuchaczy, którzy przybyli na jego odczyt w Zakopanemw 1934 roku. Ten niezwykły artysta i myśliciel – traktujący filozofię jako najwyższy twórumysłu ludzkiego – był przerażony...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej w Dwudziestoleciu

  W świadomości poetyckiej Dwudziestolecia poetycki traktat filozoficzny wydawał się ga-tunkiem przestarzałym. Zarysy jego nieoczekiwanego odrodzenia można zauważyć tuż przedwybuchem wojny – w wierszach Czesława Miłosza (np. O książce*. Do księdza Ch.*), choćdopiero po wojnie ten gatunek odżyje w...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Odmiany poezji filozoficznej

  Gdy uwydatniają się podobieństwa i zacierają różnice filozofii  i poezji, wówczas rodzi siępoezja filozoficzna. Różnorodność poezji filozoficznej można sprowadzić do trzech odmian.O d m i a n a  I: p o e t y c k i  t r a k t a t  f i l o z o f i c z n y. Jest to jeden z wariantów„poezji uczonej” (poesis...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Filozofia i poezja: różnice

  Filozofia komunikuje własny obraz świata przy pomocy pojęć, które łączą się w logicznyciąg wynikania – stanowiący podstawę kompozycyjną  t r a k t a  t u. Traktat wymaga syste-matycznego  w y k ł a d u (d y s k u r s u), rytmu pytań i odpowiedzi, wyrazistych tez orazwspierających je...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt

Do góry