Język polski /17 000 prac/

  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Liryka i etyka

    Inaczej w liryce osobistej. Tam, gdzie w centrum zainteresowania znajduje się człowiek –stojący nie wobec Wszechświata, lecz wobec Drugiego Człowieka, prędzej czy później musisię odezwać  d r a m a t  e t y c z n y. Pojawiają się problemy odpowiedzialności, winy. Wprzejmującym trenie Do siostry...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 084

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Baśń niedydaktyczna

    Leśmian korzysta z elementów baśni, ale w poezji nie jest baśniopisarzem. Z baśni rodemsą jego bohaterowie: przebrzydłe zmory (Dusiołek), księżycowi poeci (Srebroń), mściwe na-rzędzie (piła), ożywione zabawki (lalka), zalotne krajobrazy (łąka), zbuntowane przeciwczłowiekowi części jego ciała...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 455

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Wszechświat kalekujący

    Zainteresowania filozoficzne poety wpływają na artystyczny kształt jego tekstów. Wieleosobliwości kunsztu autora Topielca zrozumiemy lepiej, gdy będziemy pamiętali o filozofii.To, co wydaje się jedynie naturalną skłonnością Leśmianowej wyobraźni, okazuje się prze-myślanym w najdrobniejszych...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 623

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Aż tak kochać przyrodę

    Człowiek chce „zmylić ścieżynę istnienia”, pragnie zespolić się z przyrodą. Bywa, żeudaje mu się to  b e z k a r n i e. Opowieścią o triumfie wędrowania pomiędzy światem czło-wieczym a roślinnym, optymistyczną balladą filozoficzną Leśmiana jest poemat Łąka. Razupewnego mężczyzna zakochał...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 572

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Przemknąć w obszar cudzego istnienia

    Żeby poznać obcy byt, trzeba się znaleźć w jego świecie. Przeniknąć w obszar cudzegoistnienia. Leśmian usilnie dba o to, by sytuacja przekroczenia granicy ontologicznej (tę grani-cę nazwał w wierszu Pszczoły „ścieżyną istnienia”), sytuacja najważniejsza zarówno dla jegofilozofii, jak i dla rozwoju...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

    Głęboko i wielostronnie przedstawiając Całość Bytu – poeta nie może umknąć najważniej-szemu z dylematów filozofii, a mianowicie, c z y  B y t (w e s p ó ł  z  N i e b y t e m) j e s t  po z n a w a l n y. Odważny wizjoner okazuje się filozofem ostrożnym. Jego odpowiedź (za-szyfrowaną w języku...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 992

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Nie tylko świat materialny

    „Uczłowieczenie” nie zna tu ani umiaru, ni granic! Zanim czytelnik Leśmiana zdołaoswoić się z myślą, że człowieka – jak pod mikroskopem – badają otchłanie, podglądająkwiaty, widzą budowle – już ma nową niespodziankę. Okazuje się, że ludzkim bytem są za-interesowani przybysze z zaświata, fantomy...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 831

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Kto jest człowiekiem, a kto młotem?

    Podstawowy problem, o którym Leśmian każe nam pamiętać, należy  do klasycznych dy-lematów filozofii: k i m  j e s t  c z ł o w i e k  w  o b l i c z u  p r z y r o d y? Bytujemy nagranicy dwóch rzeczywistości: tej, która nas stworzyła, i tej, którą stwarzamy sami. Czy przy-roda jest jedynie materiałem do...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 697

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Widzieć i wiedzieć

    Być człowiekiem – to w poezji Leśmiana – być postrzeganym przez Naturę. Lecz zjawiskaprzyrody nie zajmują się człowiekiem bezinteresownie! Mają w tym  c e l  p o z n a w c z y.Tak oto teoria istnienia (ontologia) spotyka się z teorią poznania (epistemologią). P r z y r o da w Łące i Napoju cienistym ...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 906

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poezja filozoficzna - Przyroda z ludzką twarzą

    By przyroda mogła nas postrzegać, musi objawić się jako partner człowieka: obdarzonyżyciem psychicznym wcale nie mniej bogatym niż przeżycia zbiorowości ludzkich.Obraz „Przyrody z ludzką twarzą” pojawiał się w dziejach filozofii. Gotfried WilhelmLeibniz (1646 – 1716) przypisywał zdolność...

    Ocena / Kategoria / XX-lecie

    Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 732

    praca w formacie txt

Do góry