Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

  Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

  Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Wobec doświadczeń radzieckich

  Komunizm nie zdobył świata. Odniósł zwycięstwo w krajach dawnego imperium carskie-go. Po bolszewickim zamachu stanu w Piotrogrodzie 11917 roku na zgliszczach Rosji car-skiej uformowało się  w i e l o n a r o d o w e  p a ń s t w o  i d e o l o g i c z n e, które przy-brało nazwę Związku Socjalistycznych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Ewolucja, czy rewolucja?

  Przez spadkobierców tradycji pozytywistycznej świat ówczesny wcale nie był traktowanyjako najlepszy ze światów. Dostrzegali oni wiele usterek w organizacji życia zbiorowego.Zdawali sobie sprawę z tego, iż nowoczesne (kapitalistyczne) społeczeństwo nie jest wolne odnapięć klasowych. Lecz ich zdaniem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Jeśli harfa ma zakląć pioruny”

  Czytając wiersze wzywające do rewolucji, rozpoznajemy w nich większość – omówionychw rozdziałach wcześniejszych – wariantów poetyckiego artyzmu. W arsenale pomieszanych„izmów” można wyróżnić teksty o większej lub mniejszej zgodności celu ideologicznego zjęzykiem poetyckim. Niektóre poetyki – nowsze i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

  W poezji rewolucyjnej o kształtach wypowiedzi decyduje porządek krasomówczy. M i e j sc e  p o e t y k i  z a j m u j e  r e t o r y k a. Retoryka to wiedza doskonaląca umiejętność po-zyskiwania zwolenników jakiejś idei.

  Znana starożytnym, już w epokach antycznych zawie-rała porady dla mężów stanu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Miejsce poezji religijnej

  „Nie znajdowała się ona w centrum ówczesnego ruchu poetyckiego, stanowi jednak zjawi-sko na tyle się wyróżniające, że warte zastanowienia” – piszą o poezji religijnej Michał Gło-wiński i Janusz Sławiński. Podobny sąd wypowiada Artur Hutnikiewicz: jego zdaniem poezjareligijna po 1918 roku „nie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Liryka prawd niepodważalnych

  „W latach dwudziestych – piszą Michał Głowiński i Janusz Sławiński – najgłośniejszymdziełem poezji religijnej był tom Staffa Ucho igielne (1927). Jednakże bardziej zamykał onpewien styl jej uprawiania, niż wyznaczał kierunki rozwoju. Zjawiskiem nowatorskim oka-zała się ta Poezja religijna, która...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /9 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Liryka zwątpienia

  Przygnębienie spowodowane zanikiem uczuć religijnych we współczesnym świecie go-ściło często w utworach Władysława Sebyły (1902 – 1940). Miejscem Boga, dowodził poeta,nie jest już teraz świat ani kościół, lecz antykwariat, gabinet figur woskowych.

  Wiersz SebyłyPanopticum (z tomu Pieśni...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja religijna

  Niejednomyślność w ocenie prestiżu religii, jej miejsca w życiu duchowym Polaków da-wała o sobie znać w zróżnicowaniach wewnętrznych poezji religijnej Dwudziestolecia Mię-dzywojennego. Zaznaczyły się tu dwa (biegunowo sprzeczne) kierunki: wiary słabej i wiarymocnej, poezji rozpaczającej...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Niebo zniżone ku ziemi

  W znanym nam już wierszu Peipera Czyli jest taki fragment:

  Czyli: bez naszych zbrodni nie ma naszych cnót; kryminałjest boczną nawą kościoła.

  Czyli: bóg bez wrzodów mami.

  Czyli: idę ulicą, a pod pachą łaskocze mnie gwiazda.

  Peiperowi nie zależy na tym, by podważyć wiarę w Boga lub dać do...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt

Do góry