Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DIECKMANN EBERHARD

  DIECKMANN EBERHARD, 9 IV 1932 w Miśni, niem. tłumacz,krytyk i historyk literatury (NRD). W 1954 ukończyłstudia slawist. (m. in. w zakresie filologii pol.) na uniw.w Lipsku. Początkowo pracował w berlińskim wydawnictwieRutten und Loening, od 1961 w Centralnym Instytucie HistoriiLiteratury AN N R D . Autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIERŻAWINA OLGA ALEKSANDROWNA

  DIERŻAWINA OLGA ALEKSANDROWNA, ur. 10 (23) VI 1901 w Moskwie, ros. historyk literatury, badaczka pol.-ros.związków literackich. Studia filol. ukończyła 1942 na uniw.w Moskwie. Długoletni pracownik Instytutu Literatury Świat.AN ZSRR w Moskwie. Wybitna znawczyni piśmiennictwaXVII i pocz. XVIII w., jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDASKALIA

  DIDASKALIA, tekst poboczny —» dramatu, zbiór wszystkichbezpośrednich wypowiedzi autorskich w utworze dram., zawierającychcharakterystykę przedstawionych osób i sytuacji,informacje o wyglądzie, zachowaniu i sposobie mówieniapostaci, o miejscu rozgrywania się akcji, o układzie przestrzeniscen. i o ruchu osób w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIARIUSZ, dziennik

  DIARIUSZ, dziennik, forma narracyjna stanowiąca jedną z odmianpiśmiennictwa patniętniczego (—» pamiętnik), rozwiniętaw Polsce zwł. w XVI-XVII w. Termin d. w czasach rzym.stosowany był do kupieckich adnotacji pieniężnych, z czasemdo codziennego spisywania żołdu, strawnego itp. j oznaczał teżniekiedy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG PALINURA Z KARONEM

  DIALOG PALINURA Z KARONEM, wierszowany dialog moralistycznyi parenetyczny, przypisywany Biernatowi z Lublina,w y d . ok. 1536—42, ale prawdop. wcześniejszy od —» ŻywotaEzopa, odnaleziony w pocz. XX w. w zdefektowanym unikacie,zniszczonym 1944. Biernat przetłumaczył D.P. zK. z jednegoz niekryt. łac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG, miesięcznik

  DIALOG, miesięcznik poświęcony współcz. dramaturgii, w y d .w Warszawie od 1956; red. przez A. Tarna (do 1968), 1969-71przez S. Stampfl'a, od 1972 przez K. Puzynę. Pismo zajmuje siędramatem we wszystkich jego odmianach gatunkowych (dramatteatr., słuchowisko radiowe, widowisko telewizyjne, nowelafilm.) jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG, utwór lit.

  DIALOG, utwór lit. zbudowany z wypowiedzi co najmniej d w upostaci, przez to zbliżony do dramatu; brak mu jednak dramaturgicznejzmienności sytuacji i akcji.Starożytność przekazała 3 typy d.: sokratejski, arystotelesowski,lukianowski. D. sokratejski, którego klas. przykładem sąDialogi Platona, był pokazem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG

  DIALOG, rozmowa, sekwencja wypowiedzi co najmniejdwóch osób na określony temat. Dla d. charakterystyczna jestwymienność ról nadawcy i odbiorcy wśród jego uczestników:ta sama osoba występuje raz jako podmiot mówiący, to znówjako adresat słów wypowiadanych przez innego rozmówcę.Żadna z wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYZM

  DIALEKTYZM, element językowy pochodzący z określonegodialektu (gwary), odbiegający od ogólnej normy językowej.Użyty w wypowiedzi jako środek służący osiągnięciu efektówartyst., jest podstawowym czynnikiem d i a l e k t y z a c j i . Nazywasię tak wprowadzenie d. jako czynników —> stylizacjigwarowej do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAFORA

  DIAFORA, powtórzenie słowa połączone z odmiennym sposobemjego użycia i wynikłą stąd zmianą jego zabarwieniaznaczeniowego. Różnice semantyczne występują stosunkowonajsłabiej w formułach zbliżonych do tautologii (—» pleonazm),np.: |Chleb jest chlebem codziennym(Z. Bieńkowski Wstęp do poetyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry