Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LISOWSKI JERZY

  LISOWSKI JERZY, ur. 10 IV 1928 w Epinay-sur-Seine (Francja), tłumacz literatury pol. na język franc. i literatury franc. na język pol., eseista. Wychowany we Francji, przebywa w Polsce od 1950; od 1954 sekretarz, nast. zastępca red. nacz., a od 1980 red. nacz. „Twórczości". Tłumaczy na franc. głównie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISIECKI DOMINIK

  LISIECKI DOMINIK, ur. 6 I 1801 na Podlasiu, zm. 15 IV 1846 w Warszawie, tłumacz, poeta. Podczas studiów na Wydz. Prawa i Administracji UW 1818-21 brał czynny udział w studenckim życiu organizacyjnym (m. in. współred. pisanego „Dziennika Akademickiego" klubu Gospoda Akademicka 1819); bywał u W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja współczesna

  Lata 1918-78 w rozwoju liryki (l.)wyznaczają proces kształtowania się wielu odmiennych nurtów i tendencji, ewolucyjnych jak i rewol. przekształceń, które przesądziły o wyraźnie odczuwanej odmienności wzorca nowoczesnej poezji. W następstwie zasadniczych przemian, które legły u podstaw zmienionego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /22 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie Młodej Polski

  W pierwszej fazie (l. dziewięćdziesiąte XIX w.) Młoda Polska nie ustaliła jeszcze własnego stylu l. Aczkolwiek negowała doświadczenia poezji pozytywizmu, znajdowała się pod jej wpływem (zwł. A. Asnyka i M. Konopnickiej). Programowo wyrażała nowy stosunek do świata (postawy dekadenckie, egotyzm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /8 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie pozytywizmu

  Pozytywizm nie stworzył własnej l. Pozytywiści, którzy z rewerencją na ogół traktowali wieszczów, zdecydowanie niechętnie odnieśli się do młodszego pokolenia romantyków, gł. z przyczyn ideowych, natomiast poezja pozytywizmu nie różni się zasadniczo budową utworu lirycznego od poezji późnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka romantyczna

  W romantyzmie l. przestała utożsamiać się z —» odą, dopuszczając rozbijanie struktury lirycznej przez in. rodzaje i pozaliryczne dotąd gatunki, te zaś z kolei nasycone zostały lirycznoś-cią i liryzmem. Liryzm - utożsamiany z podmiotowością - stał się jakby światopoglądem poety, narratora i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /15 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka od połowy XVIII w. do przełomu romantycznego.

  Termin „l.", podobnie jak w staropolszczyźnie, nie występował w świadomości lit. tych czasów jako nazwa rodzaju lit.; jednakże w stosowanym ówcześnie trójczłonowym podziale poezji ze względu na sposób naśladowania rzeczywistości (zgodnie z tradycją antyczną, wywodzącą się z Poetyki Arystotelesa)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /9 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staropolska twórczość liryczna

  Okres staropolski. Od w. XII do poł. XVIII, w epokach średniowiecza (—> średniowieczny alegoryzm), —> odrodzenia i —> baroku twórczość liryczna zdecydowanie dominowała nad dwoma pozostałymi rodzajami lit., —> epiką i —> dramatem. Świadczy o tym nie tylko ilościowa przewaga utworów, lecz przede...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /19 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA

  LIRYKA, jeden z trzech podstawowych —> rodzajów lit., obejmujący utwory, których domenę tematyczną stanowią przede wszystkim wewn. przeżycia, doznania, emocje i przekonania jednostki przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologowej, o silnym nacechowaniu subiektywnym (—> monolog liryczny)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /7 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza, wyd. w Poznaniu 1855, zawierający gł. wiersze powst. po 1849, rozproszone w czasopismach (zwł. w „Szkółce dla Dzieci" 1850-53 i „Pokłosiu" 1853-54) lub nie drukowane. Tomik, opatrzony mottem z J. Kochanowskiego, dedykowany B. i K. Dybowskim, ozdobiony był na okładce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt

Do góry