Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  BARHAM - okręt

  Brytyjski pancernik typu Queen Elizabeth zwodowany w 1915 r. i zmodernizowany w okresie mię­dzywojennym. W czasie II wojny światowej prześladował go tragicz­ny pech. Już w grudniu 1939 r. został storpedowany przez U-30 w Szkocji. Po trzymiesięcznym re­moncie dołączył do Floty Śród­ziemnomorskiej i brał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBIE KLAUS (1913-1991) - SS Hauptsturmfiihrer

  Szef *Gestapo w Lyonie (Francja) od listopada 1942 r. do sierpnia 1944 r., przejawiał szczególne okru­cieństwo wobec aresztowanych członków francuskiego ruchu oporu i Żydów, z których wielu własno­ręcznie torturował i zamordował. W okresie powojennym uniknął od­powiedzialności, gdyż w lutym 1947 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBAROSSA - operacja 1941 r.

  Kryptonim niemieckiego planu agresji na Związek Radziecki, która rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godz. 3.00.

  1. PLANY

  Ostateczną wersję planu „Barbarossa", zaakceptowaną przez Hitlera 3 lutego 1941 r. opracował I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Friedrich *Paulus. Fuhrer zamierzał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /20 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANDERA STEPAN (1909-1959) - polityk

  Działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej od 1928 r., współtwórca Organizacji Ukraińskich Nacjonali­stów (OUN) w 1929 r. i przywód­ca jej bojówek terrorystycznych. W 1936 r. za przygotowanie i udział w zamachu, w którym zginął Broni­sław Pieracki (1934 r.), polski mini­ster spraw wewnętrznych, został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMAW (1893-1977) - polityk

  Prawnik birmański, objął urząd pre­miera w 1937 r., gdy Birma uzyska­ła częściową niezależność po wielo­letnim (od 1885 r.) panowaniu Bry­tyjczyków. Sprzeciwił się przystąpie­niu Birmy do wojny przeciw Niem­com, zapominając, że nie jest szefem rządu niezależnego państwa. Brytyj­czycy szybko mu o...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKANY - działania wojenne 1944 r.

  W sierpniu 1944 r. armie 2 i 3 Fron­tu Ukraińskiego rozbiły wojska nie-miecko-rumuńskie na terenie Moł­dawii i Besarabii (operacja *jas-sokiszyniowska). W tej sytuacji 23 sierpnia król Rumunii Michał zdecydował się uwięzić dyktatora marsz , łona *Antonescu i powołał nowy rząd. Niemcy w odpowiedzi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKANY - działania wojenne 1941 r.

  Działania wojenne na Bałkanach rozpoczęły Włochy, które 7 kwiet­nia 1939 r. zajęły * Albanię. Z tery­torium tego państwa 28 październi­ka 1940 r. wojska włoskie uderzyły na *Grecję, lecz już 13 listopada ofensywa została powstrzymana i dzień później Grecy, dysponujący przewagą liczebną i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALTIMORE - okręt

  Ciężki krążownik amerykański i na­zwa typu 12 okrętów zbudowanych w latach 1943-45 (dwa dalsze ukończono po wojnie). Siedem okrętów typu Baltimore wzięło udział w walkach na Pacyfiku. Dzięki dużej prędkości, silnej arty­leri i głównej i przeciwlotniczej ża­den z nich nie został zatopiony. Je­dynie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALONOWA BOMBA

  Lotnicza bomba zapalająca, lub bu­rząca podwieszona do balonu. Takie bomb y Japończycy zaczęli wypu­szczać w listopadzie 1944 r., licząc że przy sprzyjającym wietrze dotrą do Stanów Zjednoczonych. Ok. ty­siąca balonów doleciało do zacho­dniego wybrzeża USA, ale szkody wyrządzone przez nie były...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

  Ormianin, w 1934 r. ukończył Aka­demię Wojskową im. M. Frunzego. Cudem ocalały w czasie stalinow­skich czystek w wojsku w latach 1937-38, objął funkcję szefa wy­działu operacyjnego Kijowskiego Samodzielnego Okręgu Wojskowe­go. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt

Do góry