Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

  W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

  Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO - samolot

  Włoski samolot myśliwski skonstruo­wany w 1941 r. Uznany za „najpięk­niejszy samolot 11 wojny światowej". Ze względu na opóźnienia w dostawie silników prototyp przygotowano do pierwszego lotu dopiero w maju 1942 r. Wkrótce poddano samolot dłu­gotrwałym testom porównawczym, w których konkurentami były nowe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2002 ARIETĘ - samolot

  Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany w 1940 r. przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio na podstawie dowiadczeń zebranych przy budowie Re 2001. Ze względu na niewielkie dostawy niemieckich silników DB 601 konstruktorzy zde­cydowali się zastosować silnik gwiazdowy Piaggio P XIX RC 45. Już pierwsze próby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

  Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio został oblatany w czerwcu 1940 r. Dobre wyniki prób nie miały wpływu na niechętne stanowisko władz lotniczych, które zażądały wprowadzenia wielu po­prawek, a to opóźniło podjęcie pro­dukcj i seryjnej. Do końca 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAZON - bomba

  Amerykańska kierowana bomba lot­nicza o wadze 450 kg, zaopatrzonaw żyroskopowe urządzenie stabili­zujące lot oraz radiowy układ kiero­wania lotkami; sygnały wysyłanez nadajnika operatora w samolocieuruchamiały mechanizm sterowni­czy i pozwalały naprowadzać bom­bę na cel. Używano ich do atakowa­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAYSKI LUDOMIŁ (1892-1977) - generał

  Syn powstańca z 1863 r., który wyemigrował do Turcji i tam słu­żył w Legionie Polskim Sadyka Paszy. W 1914 r. wstąpił do I Bry­gady Legionów Polskich. Po wyle­czeniu rany, jaką odniósł w bitwie pod Łowczówkiem, został powołany do armii tureckiej, w której służył do końca wojny. W stycz­niu 1919 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAMSAY BERTRAM (1883-1945) - admirał

  Brytyjski oficer, po wieloletniej służ­bie odszedł w stan spoczynku w 1938 r. Powołany ponownie w 1939 r. , w czasie ewakuacji wojsk brytyjskich z *Dunkierki był odpo­wiedzialny za morską stronę tej ope­racji. Sukces, jakim była sprawna ewakuacja wojsk alianckich, przy­czynił się do nadania mu tytułu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

  Brytyjskie siły powietrzne jako nieza­leżny rodzaj sił zbrojnych powstały 1kwietnia 1918 r. z połączenia Królew­skiego Korpusu Lotniczego (RoyalFlying Coips) i Lotniczej SłużbyKrólewskiej Marynarki Wojennej(Royal Navy Air Service). Najwyż­szym organem dowódczym była Ra­da Lotnictwa (Air Council)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /6 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

  Niemiecki dowódca i strateg, w cza­sie I wojny światowej był szefem sztabu adm. Franza von Hippera, dowódcy floty krążowników linio­wych. Brał udział (na pokładzie krą­żownika liniowego Seycllitz) w bi­twie jutlandzkiej, przed końcem wojny dowodził krążownikiem Cóln. Od 1928 r. był szefem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt

Do góry