II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  OKULICKI LEOPOLD (1898-1946) - generał

  Pseudonimy: „Kobra", „Niedźwia­dek". Żołnierz Legionów Polskich, służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w listopadzie 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy jako szef sztabu odcinka Warszawa-Za-chód, a następnie był dowódcą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKINAWA - inwazja 1945 r.

  Centralna wyspa (pow. 1200 krrr) archipelagu Riukiu, położona w od­ległości 550 km od głównych wysp Japonii, od 1 kwietnia 1945 r. była miejscem największej amerykań­skiej operacji inwazyjnej na Pacyfi­ku. Jej zdobycie dawało Ameryka­nom ważną bazę dla wojsk, które miały dokonać inwazji na główne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODESSA - kryptonim

  Tajna organizacja, skrót od Organi-sation der ehemaligen SS-Angehóri-gen („organizacja byłych członków SS"), powstałej w 1947 r., aby po­magać zbrodniarzom wojennym w uniknięciu sprawiedliwości. Jej działalność była finansowana ze specjalnego funduszu w wysokości ok. 500 min dolarów, przygotowa­nego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODESSA - bitwy 1941-44

  Miasto na Ukrainie nad Morzem Czarnym, od sierpnia 1941 r. bro­nione przez radziecką Samodzielną Armię Nadmorską przeciwko głów­nym siłom 4 armii rumuńskiej oraz kilku dywizjom Grupy Armii „Połu­dnie". Wobec zagrożenia * Krymu wojska radzieckie w październiku tego roku zostały ewakuowane na ów półwysep...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCTAGON - kryptonim

  Kryptonim drugiej konferencji an-glo-amerykańskiej w Quebecu (Ka­nada) trwającej od 12 do 16 wrze­śnia 1944 r., podczas której prezy­dent Stanów ZjednoczonychFranklin D. Roosevelt oraz premierrządu brytyjskiego Winston Chur­chill dyskutowali problemy wspól­nej strategii.

  Uzgodnili m.in. udziałfloty...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURNBERG - okręt

  Krążownik niemiecki zbudowany 8 grudnia 1934 r., w chwili wybuchu wojny (dowódca kpt. Oswald Paul) wchodził w skład zespołu sił zwia­dowczych (Aufklarungsstreitkrafte), wyznaczonego do działań przeciw flocie polskiej. 13 grudnia 1939 r. zo­stał uszkodzony wybuchem torpedy wystrzelonej przez brytyjski...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

  Największa wyspa (829 tys. km2) na południowo-zachodnim Pacy­fiku, podzielona administracyjnie między Wielką Brytanię, Holan­dię i Australię, była miejscem za­ciętych walk między wojskami alianckimi i japońskimi. 7 i 8 mar­ca 1942 r. Japończycy wysadzili desanty na wybrzeżach zacho­dnim oraz północnym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORYMBERGA - procesy 1945-48

  Międzynarodowy Trybunał Woj­skowy dla osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich z siedzibą w Norym­berdze powołały 8 sierpnia 1945 r. cztery mocarstwa (Stany Zjedno­czone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja). Podstawą tej decyzji były ustalenia Komisji Na­rodów Zjednoczonych dla Docho­dzeń w Sprawach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

  Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZCZYCIELE

  Niewielkie okręty wojenne o wy­porności (przeważnie) 1000-2000 t, uzbrojone w działa kal. 100-150 mm (artyleria główna), wyrzutnie torped i bomb głębinowych, rozwijające dużą prędkość 34-40 węzłów. Były integralną częścią marynarki każde­go państwa. Wprowadzono je do uzbrojenia sił morskich w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry