Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  ARNIM JURGEN von (1891-1971) - generał

  Niemiecki dowódca dywizji pancer­nej i korpusu na froncie wschodnim w latach 1941-42. W listopadzie 1942 r. został skierowany do Tune­zji, gdzie jako dowódca 5 armii nie­mieckiej przejął dowództwo nad częścią wojsk państw „osi". W mar­cu 1943 r., po powrocie do Niemiec felmarsz. Erwina *Rommla, został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

  Wielka operacja powietrznodesanto-wa i lądowa wojsk alianckich za­planowana przez marszałka polnego Bernarda L.*Montgomery'ego, do­wódcę 21 Grupy Armii, odpowie­dzialnego za koordynację działań wojsk lądowych. Zaproponował on uderzenie powietrznodesantowe na północy Holandii, w rejonie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

  Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

  Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec. Sytuację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

  Konwoje morskie z materiałami wo­jennymi wysyłane w latach 1941-45 przez zachodnich aliantów do po­rtów radzieckich (głównie *Mur-mańska, Archangielska, Mołotow-ska i innych portów na Morzu Bia­łym). Pierwszy konwój wyszedł z bazy Scapa Flow w Wielkiej Bry­tanii 21 sierpnia 1941 r. z ładunkiem samolotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARK ROYAL - okręt

  Brytyjski lotniskowiec zwodowany w kwietniu 1937 r., rozpoczął służ­bę w 1939 r. Szybko zyskał miano „okrętu, którego Niemcy nie są w stanie zatopić". Przyczyną opty­mizmu Anglików były częste fał­szywe doniesienia niemieckiej prasy twierdzącej, że Ark Royal został za­topiony na skutek...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKANSAS - okręt

  Najstarszy pancernik amerykańskiej marynarki zwodowany 14 stycznia 1911 r. rozpoczął służbę w 1912 r. Zmodernizowany w latach 1925--27. Początkowo wykorzystywany był jako okręt szkoleniowy i do osłony atlantyckich konwojów. Ze względu na silne uzbrojenie artyle­ryjskie i dodatkowe wyposażenie (radar...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

  Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

  Według opinii dowódców francu­skich, zalesiony i pocięty wąwoza­mi teren masywu Ardenów w połu­dniowej Belgii, północnej Francji i w Luksemburgu był przeszkodą nie do pokonania dla niemieckich czołgów. Dlatego do obrony tego re­jonu przeznaczono jednostki rezer­wowe 2 i 9 armii francuskiej. Gen. Erich von...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHER - działo samobieżne

  Brytyjska samobieżna armata prze­ciwpancerna. Na podwoziu czołgu * Valentine zamontowano działo kal . 76,2 mm, którego lufa była skierowana do tyłu pojazdu. Pomi­mo tak niezwykłego rozwiązania Archery ze względu na zwrotność okazały się groźnymi niszczyciela­mi czołgów. Używano je w czasie walk we...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry