Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  RAYSKI LUDOMIŁ (1892-1977) - generał

  Syn powstańca z 1863 r., który wyemigrował do Turcji i tam słu­żył w Legionie Polskim Sadyka Paszy. W 1914 r. wstąpił do I Bry­gady Legionów Polskich. Po wyle­czeniu rany, jaką odniósł w bitwie pod Łowczówkiem, został powołany do armii tureckiej, w której służył do końca wojny. W stycz­niu 1919 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAMSAY BERTRAM (1883-1945) - admirał

  Brytyjski oficer, po wieloletniej służ­bie odszedł w stan spoczynku w 1938 r. Powołany ponownie w 1939 r. , w czasie ewakuacji wojsk brytyjskich z *Dunkierki był odpo­wiedzialny za morską stronę tej ope­racji. Sukces, jakim była sprawna ewakuacja wojsk alianckich, przy­czynił się do nadania mu tytułu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

  Brytyjskie siły powietrzne jako nieza­leżny rodzaj sił zbrojnych powstały 1kwietnia 1918 r. z połączenia Królew­skiego Korpusu Lotniczego (RoyalFlying Coips) i Lotniczej SłużbyKrólewskiej Marynarki Wojennej(Royal Navy Air Service). Najwyż­szym organem dowódczym była Ra­da Lotnictwa (Air Council)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /6 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

  Niemiecki dowódca i strateg, w cza­sie I wojny światowej był szefem sztabu adm. Franza von Hippera, dowódcy floty krążowników linio­wych. Brał udział (na pokładzie krą­żownika liniowego Seycllitz) w bi­twie jutlandzkiej, przed końcem wojny dowodził krążownikiem Cóln. Od 1928 r. był szefem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIECKO - FINSKA WOJNA 1939-40

  Tajny protokół do układu *Ribben-trop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. przewidywał, że Finlandia znajdzie się w sferze wpływów radzieckich. Po jego podpisaniu rząd ZSRR podjął kroki w celu podporządko­wania sobie Finlandii. 5 paździer­nika zaproszono do Moskwy fiń­skiego ministra spraw zagranicz­nych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADAR

  Urządzenie do wykrywania i okre­ślania parametrów ruchu obiektów (nazwa jest skrótem od amerykań­skiej nazwy Radio Detection and Rangę lub brytyjskiej Radio Aids for Defence and Reconaissance) wynaleźli w 1922 r. dwaj amerykań­scy fizycy A. Hoyot Taylor i Leo Young. Niezależne prace nad skon­struowaniem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /5 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZYŃSKI EDWARD (1891-1993) - polityk

  Polski dyplomata od 1919 r, w latach1932-34 był delegatem przy LidzeNarodów. Od 1934 r. do 1945 r. peł­ni ł funkcję ambasadora Polskiw Londynie, a w latach 1941-43 byłjednocześnie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie gen. Władysława * Sikorskiego.

  Po wojnie pozostał w Londynie i w 1979...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZKIEWICZ WŁADYSŁAW (1885-1947) - polityk

  Prawnik i polityk, w 1917 r. współ­twórca Naczelnego Polskiego Komi­tetu Wojskowego w Rosji i jego prezes, od 1921 r. trzykrotnie był mi­nistrem spraw wewnętrznych (maj-wrzesień 1921, czerwiec 1925-maj 1926, październik 1935-maj 1936). Wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski. Od 1930 do 1935 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUISLING VIDKUN (1887-1945) - polityk

  Założyciel i przywódca norweskiej partii nazistowskiej (Nasjonai Sam-ling) w latach trzydziestych, po za­jęciu Norwegii przez Niemców w 1940 r. stanął na czele kolabora­cyjnego rządu. Wobec braku autory­tetu i poparcia ze strony społeczeństwa został pozbawiony tej funkcji i 1 lutego 1942 r.

  Niemcy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUEEN ELIZABETH - okręt

  Brytyjski pancernik zwodowany 16 października 1913 r., po zakoń­czeniu remontu w 1940 r. dołączył do Floty Macierzystej, a następnie prze­szedł na Morze Śródziemne. 19 gru­dnia 1941 r. w porcie w * Aleksandrii został uszkodzony wybuchami min podłożonych przez włoskich nurków. Wyremontowany, w 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry