Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA PKWN

  W momencie powstania PKWN wszystkie państwa wielkiej kolacji ,prócz ZSSR, uznawały rząd polski na wychodźstwie. W dniach 26 lipca - 1 sierpnia 1944 ZSRR zawarł z PKWN szereg porozumień:

  a) rząd ZSRR zgodził się na korzystny dla Polski przebieg granicy w Prusach Wschodnich,

  b) uzyskano obietnicę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - ŻYCIE POLITYCZNE POLSKI LUBELSKIEJ

  Pracami Komitetu Centralnego PPR kierował od listopada 1943 roku Władysław Gomułka. Większość członków PPR stanowili robotnicy, jedynie na Lubelszczyźnie większą rolę odgrywali chłopi, stanowiący 80% członków partii w tym regionie. Powstałe przed wojną Stronnictwo Demokratyczne uległo w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POLITYKA ROLNA PKWN

  6 września 1944 PKWN wydał dekret, na mocy którego reformie rolnej podlegały majątki ziemskie:

  a) będące własnością skarbu państwa,

  b) będące własnością obywateli niemieckich,

  c) będące własnością osób skazanych za zdradę stanu, oraz osób, które współpracowały z okupantem ze szkodą dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ

  a) najwyższym organem państwowym była - Krajowa Rada Narodowa:

  - liczba posłów (zgodnie z konstytucją marcową) do KRN nie mogła przekroczyć 444,

  - szerokie uprawnienia otrzymał przewodniczący KRN, Bolesław Bierut (łączył w swych rękach dawne uprawnienia marszałka sejmu i prezydenta), był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - WALKA O WYZWOLENIE ZIEM POLSKICH W 1944 ROKU

  W nocy z 17 na 18 lipca ruszyły oddziały ACZ. 24 lipca wyzwolony został Lublin. Pod koniec lipca front zatrzymał się nad Narwią. 25 lipca po osiągnięciu Dęblina ruszyło natarcie na Warszawę.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

  21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE PKWN

  20 lipca w Moskwie podjęta została decyzja (przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej) o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W dwa dni później przez radio moskiewskie odczytano w języku polskim Manifest PKWN. Jako miejsce ogłoszenia manifestu (wydrukowanego w radzieckich drukarniach) podano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w I połowie lat 80

  1. Przyczyny polskiego sierpnia 1980r.

  a) narodziny opozycji

  b) 16.10.1978r. - wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża; w 1979r. pielgrzymka do ojczyzny Jana Pawła II , którego witały tłumy rodaków, entuzjastycznie reagując na jego przemówienie

  c) w lutym 1980r. na VIII zjeździe PZPR wybrano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w dobie rozbicia dzielnicowego

  Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju.

  Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106 - 1138)

  Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Małopolski, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Hermana Zbigniew otrzymał ojcową dzienicę Mazowsze, zaś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 241

  praca w formacie txt

Do góry