Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Hierarchiczne filtrowanie rozwoju przemysłowego

  Relokację przemysłu od dawna tłumaczy się jako wynik geograficznych różnic w kosztach produkcji. Wyjaśnienie to ostatnio rozwinięto, włączając do niego hipotezę „filtrowania w dół" zakładów przemysłowych (Moriarty 1983). Stwierdza się mianowicie, że wytwórczość przemysłowa przenika w dół...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligentny rozwój miast

  Mianem tym określa się (Grieco 2000) rozwój miast przy użyciu nowych, ale szeroko rozpowszechnionych form technologii, mianowicie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki szybkiemu upowszechnieniu technologie te są stosowane nie tylko przez rządy, organizacje międzynarodowe i wielkie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zmienności regionów

  Z punktu widzenia zmienności i wzrostu można wyróżnić cztery następujące typy regionów: regiony upadające, regiony stacjonarne, otwarte regiony rosnące, otwarte regiony rozwijające się (Berry, Conkling, Ray 1976, rozdz. 25).

  Wzrost regionów zależy od ich zdolności do interakcji z otoczeniem zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje opóźnione

  Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w środowisku przyrodniczym i w istniejących strukturach przestrzennych mogą wywierać skutki ujawniające się z różną prędkością. Mogą to być skutki natychmiastowe lub w różnym stopniu opóźnione. Można wysunąć przypuszczenie, że nasza wiedza o tych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urbanizacja wsi

  Pojęcie urbanizacji utożsamia się zwykle z zagęszczaniem się i wzrostem wielkości miast w regionie, kraju lub w jakiejś innej jednostce terytorialnej. Takie ujmowanie urbanizacji opiera się na zasadzie dycholomicznego podziału ludności oraz zamieszkanych przez nią osiedli na miejskie i wiejskie oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany tendencji lokalizacyjnych

  Lokalizacja działalności gospodarczej określa rozwój wielu innych elementów systemu regionalnego. Zagadnienie to jest od dawna przedmiotem zainteresowania nauki (Molle 1983, rozdz. 3). Klasyczna teoria lokalizacji, sformułowana przez A. Webera, za podstawowe założenie przyjmuje minimalizację kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrasty w gospodarce światowej

  Współczesną gospodarkę światową charakteryzuje podział na dwie współzależne, lecz zdecydowanie nierówne części. Istnieje wiele opisów tego zjawiska. Szczególnie dużą popularność zarówno w literaturze naukowoj, jak i w publicystyce zyskał podział na Północ i Południe, opisany w raporcie Brandta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienne i życiowe szlaki człowieka

  Twórcą geografii czasu jest szwedzki geograf Torsten Hagerstrand4. Impulsem dla tego kierunku badawczego był namysł nad losem człowieka w coraz bardziej skomplikowanym środowisku. Za Hagerstrandem za punkt wyjścia przyjmuje się następujące założenia: 1) niepodzielność istoty ludzkiej, a także innych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost konkurencyjny i samowzmacniający

  Wzrost regionalny może być rozpatrywany w dwojaki sposób: jako wzrost konkurencyjny i wzrost samowzmacniający (Richardson 1973, rozdz. 3). W pierwszym przypadku przyjmuje się stopę wzrostu gospodarki narodowej jako wielkość daną, a zadanie polega na wykryciu, jak wzrost ten rozmieszcza się między...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje ludności

  Jednej z niepełnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie migrują, dostarcza teoria ekonomii. Migracje rozpatruje ona jako przejaw mobilności czynników produkcji, w tym przypadku czynnika pracy. Klasyczny model migracji przyjmuje szereg upraszczających założeń. Jednym z nich jest założenie, że migrujący...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /11 127

  praca w formacie txt

Do góry