Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Podział oceanu światowego

  Ocean Światowy (Wszech ocean) stanowi 71% powierzchni całego globu i zajmuje 361 min km2 powierzchni. Podzielono go na trzy oceany. Granice między oceanami są wyraźne na półkuli północnej, natomiast na półkuli po­łudniowej, gdzie oceany łączą się, wyznaczono granice umowne. Przebiegają one wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloletnia zmarzlina

  Wieloletnia zmarzlina to warstwa gruntu przeniknięta stale lodem grun­towym znajdującym się w porach między ziarnami mineralnymi i w szczeli­nach. Nazywana jest również marzłocią, wieczną zmarzliną lub podziem­nym zlodowaceniem.

  Współcześnie wieloletnia zmarzlina obejmuje ok. 24% ogólnej powierzch­ni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce kontynentalne - lądolody

  Lodowiec kontynentalny - lądolód - to gruba pokrywa lodowa o ogromnej powierzchni. Tworzy ona płaską lub lekko wypukłą tarczę zbudowaną z lodu i śniegu, rozpływającą się we wszystkich kierunkach niezależnie od rzeźby powierzchni podłoża, które pokrywa. Ruch lodu jest wolny i dochodzi do 20 - 30 m w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce górskie

  Lodowce górskie składaj ą się z pola firnowego i jęzora lodowcowego. Pole firnowe położone powyżej granicy wiecznego śniegu stopniowo wypełnia się lodem lodowcowym. Gdy lodu jest już tak dużo, że nie mieści się w polu firnowym, dolna jego warstwa pod naporem leżącej wyżej pokrywy jest wyciskana i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstawanie lodowców

  Współcześnie występujące na Ziemi lodowce skupiają ok. 24 min km3 wody, co stanowi 1,74% ogólnych zasobów i 68,7% zasobów wody słodkiej. Lodowce pokrywają ok. 10,5% powierzchni lądów. Stopnienie wszystkich lodowców spowodowałoby podniesienie poziomu wody w oceanie światowym o ok.70 m.

  Lodowiec to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagna i torfowiska

  Bagna to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu gruntu (80 - 95%), wynikającym z utrudnionego odpływu wód podziemnych. Tereny zabagnione spotyka się we wszystkich strefach klimatycznych oraz na wszystkich wy­sokościach nad poziomem morza (do granicy wiecznego śniegu). Bagna są więc astrefowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

  Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

  tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

  Rzeki mogą być zasilane wodami podziemnymi, wodami spływającymi powierzchniowo, opadami oraz wodami pochodzącymi z topniejącego śniegu i lodowców oraz wodami jezior i bagien. Na zasilanie rzek mają przede wszystkim wpływ warunki klimatyczne oraz budowa geologiczna, rzeźba terenu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

  Woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem

  terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na

  określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Tworzą ją skomplikowane

  układy, w których można wyróżnić:

  rzekę główną - czyli rzekę uchodzącą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka źródeł

  Źródło to naturalny, samoczynny, skoncentrowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Miejsce jego powstania zależy od budowy geologicznej i rzeźby terenu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych typów źródeł, które można pogrupować, biorąc za podstawę następujące...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /3 507

  praca w formacie txt

Do góry