Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Trzęsienia ziemi

  Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skompy ziemskiej, obserwowane na jej powierzchni, wywołane czynnikami wewnętrznymi. W zależności od przyczyny powodującej drgania wyróżniamy trzęsienia ziemi:

  • tektoniczne - spowodowane przesunięciem się mas skalnych w skoru­pie ziemskiej. Trzęsienia tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska wulkaniczne

  Wulkanizmem nazywamy zjawiska związane z wydobywaniem się mag­my i towarzyszących jej gazów na powierzchnię ziemi. Lawa wulkaniczna składa się z tlenków krzemu, glinu, glinokrzemianów i gazów, a jej temperatura dochodzi do 1400°C. W zależności od zawartości krzemionki, lawy dzielimy na kwaśne - bogate w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska plutoniczne

  Plutonizm to przemieszczanie się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez jej wydostania się ponad powierzchnię. Gorąca magma przesuwa się w zastygłych już skałach litosfery w kierunku powierzchni ziemi. Wciskając się między skały, tworzy intruzje, które mogą mieć różne rozmiary i kształty. Intruzjami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne procesy geologiczne

  Zarówno powierzchnia skorupy ziemskiej, jak i jej wnętrze ulegają cią­głym zmianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geolo­gicznych. Jeśli przyczyny procesów tkwią w litosferze lub głębszych war­stwach Ziemi, nazywamy je procesami endogenicznymi (wewnętrznymi). Zaliczamy do nich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi

  Era prekambryjska jest najstarszą i najdłuższą erą w dziejach Ziemi. Wtedy powstała skorupa ziemska, pierwotna atmosfera i hydrosfera. W krze­pnącej skorupie jako pierwsze powstały skały magmowe - granity, gabra i porfiry, które później uległy przeobrażeniu w gnejsy, kwarcyty, łupki krysta­liczne. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

  Wyniki badań bezwzględnego i względnego wieku skał były podstawą podziału dziejów Ziemi na jednostki czasu geologicznego. Najdłuższymi jednostkami są ery geologiczne wydzielone na podstawie wielkich mchów skompy ziemskiej lub radykalnych zmian w świecie organicznym. Nazwy er zaczerpnięto z języka...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania bezwzględnego i względnego wieku skał

  Określenie bezwzględnego i względnego wieku skał dokonywane jest na podstawie wielu metod badawczych. Wiek bezwzględny określamy za pomocą pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają rozpadowi w okre­ślonym czasie, w którym połowa jego atomów przekształca się w inny pier­wiastek. Jest to tzw. okres...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezwzględny i względny wiek Ziemi

  Ziemia jako planeta istnieje prawdopodobnie ok. 5-6 miliardów lat. Powstała z chmury pyłu krążącej wokół Słońca, z której tworzyły się różnej wielkości bryły, łączące się w końcowej fazie tworzenia planety w jedną ca­łość - kulę. Pozostałością po tym okresie są meteoryty, których wiek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoża minerałów i skał

  Złożem mineralnym nazywany naturalne nagromadzenie użytecznych

  minerałów lub skał w ilości nadającej się do eksploatacji. Złoża powstają

  w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.Ze względu na sposób

  powstawania wyróżniamy złoża pochodzenia:

  magmowego - tworzące się w czasie krzepnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skały przeobrażone

  Skały przeobrażone, zwane inaczej metamorficznymi, powstały w wyniku przekształcania skał magmowych lub osadowych. W przypadku gdy prze­obrażenie następuje pod wpływem wysokiej temperatury wynikającej z są­siedztwa ogniska magmy, mamy do czynienia z metamorfizmem kontak­towym. Jeśli przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry