Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Działalność wód płynących

  Wody płynące po powierzchni ziemi są bardzo ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym. Już wody opadowe, spływając strugami po stoku, żłobią bruzdy erozyjne, lecz znacznie większe znaczenie dla rozwoju rzeźby mają stale płynące rzeki. Ich rzeźbotwórcza działalność polega na erozji, tj. nisz­czeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne rodzaje pustyń

  Pustynie są obszarami, na których rzeźbotwórcza działalność wiatru jest najlepiej widoczna. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżniamy pusty­nie:

  kamienistą (hamada) - całkowicie pozbawioną drobnego materiału skalnego, wywianego przez wiatr. Tworzą ją nagie, lite skały, których powierzchnia bywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeźbotwórcza działalność wiatru

  Rzeźbotwórcza działalność wiatru zachodzi przede wszystkim na obsza­rach suchych i pozbawionych szaty roślinnej, ponieważ zarówno wilgoć, jak i pokrywa roślinna uniemożliwiają przenoszenie przez wiatr drobnych czą­stek mineralnych. Wiatr jako czynnik rzeźbotwórczy może niszczyć po­wierzchnię ziemi -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grawitacyjne ruchy masowe

  Zalegające na powierzchni ziemi luźne skały oraz zwietrzelina mogą w pewnych sytuacjach być przemieszczane. Warunki takie zachodzą na na­chylonych powierzchniach - stokach, gdzie luźny materiał znajduje się pod wpływem działania siły ciężkości. Do jego przesunięcia w dół - tj. grawita­cyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska krasowe

  Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody po­wierzchniowe i podziemne. Chemiczne działanie wody na skały zachodzi wskutek reakcji dwutlenku węgla znajdującego się w wodzie z węglanem wapnia, co w efekcie daje kwaśny węglan wapnia Ca(HC03)2 - związek bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wietrzenie skał

  Wietrzenie zachodzące w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest procesem wyjściowym, przygotowującym i ułatwiającym działanie wszystkich zewnętrznych procesów geologicznych. Wietrzeniem nazywamy-mechaniczny rozpad i chemiczny rozkład skał, zachodzący pod wpływem działania atmosfery, hydrosfery i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izostazja

  Utrzymanie równowagi grawitacyjnej mas skalnych w skorupie ziemskiej jest możliwe dzięki plastyczności astenosfery. Poszczególne fragmenty sko­rupy ziemskiej, stanowiące wyodrębnione całości, są bardziej zagłębione w astenosferze gdy maj ą większą masę, natomiast gdy ich ciężar jest mniej­szy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy epejrogeniczne - lądotwórcze

  Ruchy epejrogeniczne to powolne pionowe ruchy skorupy ziemskiej obejmujące duże obszary. W ich wyniku całe kontynenty lub morza ulegają wydźwiganiu i obniżaniu bez istotnych deformacji wewnętrznych. O istnieniu ruchów epejrogenicznych świadczą bardzo grube pokłady skał, które po­wstawały w płytkich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy warstw skalnych

  Spotykane obecnie układy skał w większości nie odpowiadają pierwotne­mu położeniu, które zostało zmodyfikowane przez różnorodne procesy geo­logiczne. Wzajemne ułożenie skał, w szczególności ich warstw, to tektonika.

  Skały, szczególnie osadowe, ułożone są w warstwach. Warstwa to jed­nolity typ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy górotwórcze - orogeniczne

  Ruchy górotwórcze to długotrwały, liczący miliony lat, proces prowadzący do powstawania łańcuchów górskich. Używany, zamiennie z górotwórczością, termin orogeneza rozumieć należy jako proces fałdowania, nasuwania, me-tamorfizmu i wypiętrzenia górotworu. Terminu orogeneza używa się rów­nież dla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt

Do góry