Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Przemysł drzewno – papierniczy

  Przemysł ten należy do słabiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Polsce. Branże tego przemysłu to;

  produkcja tarcicy ( liczne małe zakłady) zachodnia i północna Polska, oraz południowo-zachodnia

  produkcja mebli ( Swarzędz, Radomsko, Jarocin, Olsztyn, Zamość, Białystok )

  produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje lasów

  Lasy pełnią różne funkcje;

  zwarte zbiorniki leśne są dobrym regulatorem obiegu wody.

  Lasy chronią glebę przed wywiewaniem

  Obszary leśne wpływają na zawartość tlenu w powietrzu i ograniczają prędkość wiatrów

  Lasy hamują gwałtowny spływ wód opadowych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany środowiska – efektem gospodarki rolnej

  Rozwój rolnictwa spowodował, że człowiek przestał wędrować w poszukiwaniu pożywienia i związał się z określonym terenem , który stał się jego miejscem zamieszkania i pracy. Jednocześnie rozpoczął się proces przekształcania środowiska - wyrąb lasów i zamiana tak uzyskanych terenów na uprawy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybołówstwo i rybactwo śródlądowe

  Dążenie Polski do Bałtyku miało zawsze podłoże ekonomiczne. Morze jest dostarczycielem stosunkowo taniej żywności. Wytyczenie granic morskich stref ekonomicznych daje krajom nadmorskim wyłączność eksploatacji określonych akwenów połowowych. Eksploatację tę ograniczają jednak wyznaczane tym krajom...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł spożywczy

  Przemysł spożywczy odgrywa dużą rolę w gospodarce polski. Dostarcza on ponad 21% towarów sprzedanych na rynku krajowym – najwięcej ze wszystkich gałęzi przemysłowych. Stwarza wiele miejsc pracy. Produkuje na eksport.

  Przemysł ten cechuje istnienie dużej liczby małych zakładów, rozproszonych po całej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja roślinna i zwierzęca

  Produkcja roślinna ;

  Zboża - zbożami obsiane jest ok. 60% gruntów ornych. Największe znaczenie mają; - Pszenica – około 20% gruntów ornych jest obsianych tym zbożem. Jest zbożem o

  dużych wymaganiach glebowych.

  Jęczmień – jest zbożem głównie paszowym, a...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

  Około 55% gruntów ornych przeznacza się na zboża.

  - zboża; natężenie uprawy nie jest w całym kraju jednakowe. Największe jest w

  środkowo- wschodniej części kraju.

  - uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach;

  zamojskim, lubelskim, dolnośląskim...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie ziemi w Polsce

  Wyróżnia się cztery podstawowe formy użytkowania gruntów;

  grunty orne

  sady

  łąki

  pastwiska, które łącznie określamy jako użytki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

  Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa;

  klimat

  wody

  gleby

  ukształtowanie powierzchni

  Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa;

  struktura użytków rolnych (rolnicze użytkowanie ziemi)

  struktura zasiewów

  struktura agrarna ( zasiewów )

  wyposażenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rolnictwa

  udział w tworzeniu dochodu narodowego

  źródło surowców biologicznych

  udział w handlu wewnętrznym

  udział w handlu zagranicznym

  źródło utrzymania ludności

  kształtowanie krajobrazu kulturowego

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry