Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - ŚWIAT ZWIERZĄT

  Świat zwierząt województwa małopolskiego jest bardzo różnorodny. Występują tu począwszy od jednokomórkowych pierwotniaków po przez bezkręgowce, aż do strunowców. Z owadów najpospoliciej występują tu chrząszcze z rodzaju biegaczy i tęczników. W województwie występuje ok. 310 gatunków motyli. Najwięcej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - SZATA ROŚLINNA

  Na podstawi geobotanicznego podziału Polski w obrębie województwa małopolskiego można wyodrębnić cztery krainy geobotaniczne:

  Niżową- zaliczaną do Działu Bałtyckiego-Krainę kotliny sandomierskiej, oraz należące do Działu Karpat Zachodnich: Krainę Pogórza i Krainę Beskidów Oraz Tatry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - WODY

  Obszar województwa małopolskiego, należący do dorzecza górnej Wisły, ma z hydrologicznego punktu widzenia korzystne położenie . Warunki hydrogeologiczne, występowanie pokryw aluwialnych, fluwioglacjalnych i zwietrzelinowych, zalegających na nieprzepuszczalnych iłach mioceńskich, umożliwiają tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - KLIMAT

  Na klimat województwa małopolskiego wpływ mają: rzeźba terenu zbiorowiska roślinne, rozległe doliny i zwarte wysoczyzny, przemysł, urbanizacja. Województwo małopolskie należy do regionu cieplejszego, o małych amplitudach ochładzania suchego, dużej zmienności przestrzennej niedosytu fizjologicznego i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - RZEŹBA

  Województwo małopolskie leży w obrębie Pogórza Karpackiego, Kotliny Sandomierskiej, Nieckiej Niedziańskiej. Południe województwa stanowią Karpaty z Beskidem Wysokim i Tatrami z najwyższym szczytem Rysy 2499 m.n.p.m. W województwie małopolskim wyróżniamy następujące typy rzeźby:

  - Wysokie góry -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie - BUDOWA GEOLOGICZNA

  a.) PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

  Północno-wschodnia część województwa małopolskiego to utwory mezozoiku (kredy, jury i triasu ) złożone z wapieni, margli, piaskowców i dolomitów. Prawie przez środek województwa przechodzi granica najstarszego ( krakowskiego) zlodowacenia. Ziemie położone na północ od tej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie

  Obszar województwa małopolskiego znajdował się w ciągu dziejów w zasięgu różnych podziałów politycznych i administracyjnych. Od początku państwowości polskiej związany był z małopolską. W wyniku utworzenia 1 stycznia 1999r.- w ramach ogólnej reformy administracyjnej w Polsce - województwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe Polski

  Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65% ogólnej powierzchni kraju. W stosunku do 1980 r. powierzchnia ta uległa zwiększeniu wskutek wybudowania kilku nowych zbiorników, z których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe i podziemne

  Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody mineralne Polski jako atrakcja turystyczna świata

  WODY MINERALNE:

  - odmiana wód podziemnych

  - wody gruntowe

  - zawierają sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1g/dm3

  - wyróżniają się temperaturą nie niższą niż 20oC (cieplice)

  - mają minimalną choćby ilości składników aktywnych farmakologicznie (brom, jod, radon)

  - ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt

Do góry