Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Dynamika ludności

  Rozmieszczenie przestrzenne i wzrost liczby ludności mają decydujące znaczenie dla zrozumienia problemów, którymi zajmuje się geografia społeczno-ekono-miczna. Człowiek bowiem jest wytwórcą dóbr i usług, a jednocześnie ich konsumentem. Rozwija powiązania wymienne i transportowe. Opracowuje i przyswaja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta

  Miasta są obszarami o najwyższej koncentracji ludności i działalności, a wraz z tym problemów gospodarczych, społecznych, kulturowych, technicznych, przyrodniczych i administracyjno-politycznych. Takie nagromadzenie problemów sprawia, że miasto jest bardzo interesującym, ale zarazem trudnym przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /13 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobilność i substytucja czynników rozwoju

  Efektywne wykorzystanie czynników rozwoju może wymagać ich przemieszczania w przestrzeni. Poszczególne czynniki charakteryzują się niejednakową zdolnością do przemieszczeń, tj. niejednakową mobilnością. Niektóre z nich są całkowicie immobilne, np. tereny budowlane i ziemia przeznaczona pod uprawę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony ekonomiczne

  Termin region (Dziewoński 1967) jest używany powszechnie, praktycznie we wszystkich językach i krajach, w trzech różnych, lecz wzajemnie powiązanych znaczeniach, odpowiadających trzem różnym pojęciom części obszaru. Rozróżnia się mianowicie: 1) region jako narzędzie badania, 2) region jako przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /10 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury preferencji. Decyzje

  Przestrzenne zagospodarowanie terytoriów' kształtuje się pod wpływem preferencji ludzi, przedsiębiorstw, rządówr i organizacji międzynarodowych. Przez preferencje będziemy rozumieć zestaw ocen dotyczących użyteczności dóbr lub siły odczuwania potrzeb. Wpływ preferencji wzrasta wrraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci

  Między miastami i regionami odbywają się przepływy ludzi, dóbr oraz informacji. Miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie. Te przepływy i oddziaływania dokonują się za pomocą sieci transportu i łączności. Razem wzięte, są ważnymi charakterystykami przestrzeni geograficznej i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /11 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła cywilizacji gospodarczej

  Dziesięć tysięcy lat temu ziemię zamieszkiwało kilka milionów ludzi żyjących w małych, rozproszonych związkach i utrzymujących się z myślistwa i zbieractwa. Dzisiaj liczba ludności świata wynosi 6 miliardów, a wysoce zintegrowana gospodarka globalna rozwinęła się w wyniku czasoprzestrzennego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali. Siły aglomeracyjne

  Lokalizacja przedsiębiorstw, rozwój miast i regionów oraz przepływy dóbr w skali krajowej i międzynarodowej zależą od kosztów produkcji oraz wymiany dóbr w różnych miejscach i obszarach. Miejsca i obszary, w których możliwa jest obniżka kosztów, przyciągają inwestorów. Z geograficznego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczności lokalne

  Socjologia wyróżniła wiele typów więzi społecznej (Ziółkowski 1965). Rozróżnia się m.in. więź społeczną opartą na konsensusie oraz na zróżnicowaniu współzależności elementów. W więzi pierwszego typu istotna jest jedność społeczna oparta na wspólnocie zwyczajów, wierzeń, uczuć i tradycji, w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka: perspektywa geograficzna

  Geografia partycypuje w badaniu systemów społeczno-gospodarczych, w którym główną rolę odgrywają nauki ekonomiczne i inne nauki społeczne, a także nauki techniczne. W badaniach geograficznych posługujemy się pojęciami, które sformułowano w wyniku nagromadzenia się i uogólniania obserwacji. W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /450

  praca w formacie txt

Do góry