Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Cykle życiowe miast

  Idea cyklu życiowego znalazła zastosowanie także w badaniu dynamiki miast. Na jej podstawie Jay W. Forrester zbudował symulacyjny model rozwoju miasta. Głównymi elementami modelu są: gospodarka miasta, zatrudnienie i mieszkalnictwo. W modelu cykl życiowy rozciąga się na 250 lat. Okres ten obejmuje fazę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie handlu międzynarodowego

  Stały wzrost poziomu życia i różnicowanie się potrzeb wymagają towarów i usług tak różnorodnych, że żaden kraj nie jest w stanie stworzyć w sposób opłacalny odpowiedniej ich podaży. Zwrot ku samowystarczalności zubożyłby kraje, zwłaszcza wysoko rozwinięte, tak dalece, że taki kierunek działania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aglomeracje

  W literaturze geograficznej ustalił się pogląd, że koncentracja ludności i gospodarki w miastach wytwarza pewien typ korzyści, tzw. korzyści aglomeracji, które są czynnikami wzrostu gospodarczego. Wskazuje się jednocześnie, że nadmierny rozrost aglomeracji wywołuje negatywne efekty uboczne w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarcie gospodarek regionalnych

  Rozpowszechnia się opinia (Mesarovie, Pestel 1977, s. 50), że świat osiągnął stan, w którym kraje i regiony na całej kuli ziemskiej nie tylko wywierają na siebie wpływ, lecz także są od siebie nawzajem uzależnione. Wzajemne oddziaływania i zależności między krajami i regionami istniały co prawda od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współzależność funkcji i struktury

  Między funkcjami i strukturą miast istnieje współzależność, która jednak nic jest jednoznaczna. W obrębie tych samych struktur mogą się rozwijać różne funkcje i odwrotnie, te same funkcje mogą występować w różnych strukturach. Rozwijające się funkcje z czasem przestają już się mieścić w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju

  Przestrzeń jest dobrem rzadkim i wobec tego stwarza różnorodne ograniczenia dla działalności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przykład można wymienić m.in. następujące ograniczenia. 1. Niedostatek wolnych terenów dla rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, rekreacji itd. 2. Ujemne efekty...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia środowiska

  Przekształcenia zamierzone polegają na dokonywaniu zmian w celu osiągnięcia określonego stanu. W zamierzeniu zmiany takie miały zwiększać produktywność środowiska lub jego przydatność do zasiedlenia. Ich przykłady to: osuszanie bagien, wycinanie lasów, wypalanie traw, nawodnienia, eksploatacja złóż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost liczby ludności

  Szybki wzrost liczby ludności stał się ostatnio przedmiotem zatroskania demografów, społeczników, rządów, a także organizacji międzynarodowych. Aż do czasów nowożytnych wzrost liczby ludności był bardzo powolny, w dodatku przerywany okresami spadku. Dopiero w ostatnich 300 latach przybrał na sile...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja środowiska i jego odporność

  Regiony geograficzne maja pewną zdolność znoszenia obciążeń stwarzanych przez biosferę i społeczeństwo. Rozróżnia się zdolność dopuszczalną i optymalną. Gdyby zdolność tę dało się określić, można by też ustalić granice wzrostu populacji biologicznych i społecznych, przy których środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżywienie

  Jak już wspomniano, dramat współczesnego świata polega na tym, że w krajach najmniej zdolnych do wchłaniania przyrostu ludności wzrost jej liczby jest najszybszy. Kraje wysoko uprzemysłowione mają wydajne rolnictwo zdolne do wyżywienia własnej ludności i wytwarzające nadwyżki eksportowe. Słabo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 094

  praca w formacie txt

Do góry