Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  Grupy krwi i transfuzja

  W latach 1900 - 1910 Karl Landsteiner i Ludwik Hirschfeld wykryli we krwi czynniki chemiczne o charakterze antygenów (substancje, które wyzwalają odpowiedź immunologiczną; wśród wielkocząsteczkowych związków mogą być nimi białka, RNA, DNA i niektóre węglowodany) i przeciwciał (specyficzne związki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /6 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromady jamochłonów

  Gromady jamochłonów

  Stułbiopławy

  Krążkopławy

  Stułbiopławy

  Stułbia płowa

  Postać polipa, w górnej części znajduje się wieniec czułków, ramion. Porusza się za pomocą ramion, krocząc na stopie. Epidermę tworzą komórki nabłonkowo- mięśniowe, czuciowe, parzydełkowe. Gastrodermę tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna roślin i zwierząt

  Gospodarka wodna roślin

  Ruch wody w ukł.żywym jest uwarunkowany dział. siły grawitacji, osmotycznej, kapilarnej.

  Gosp. wodna na poziomie komórkowym

  Kom. jest otwartym ukł.osmotycznym (plazmoliza, deplazmoliza); r-r izotoniczny, hipertoniczny (stężony), hypotoniczny.

  Tk.przewodząca

  Przewodzi wodę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna organizmów

  Dyfuzja prosta - samorzutne wyrównywanie stężenia substancji wskutek mieszania się cząsteczek. Dyfundują substancje wystarczająco małe by przejść przez pory błonowe lub tak dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, że przenikają przez zrąb fosfolipidowy błony. Kierunek przemieszczania substancji jest zgodny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /5 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - ERY: MEZOZOICZNA I KENOZOICZNA

  Erę mezozoiczną określa się często jako erę gadów.

  Zwierzęta te nie tylko przystosowały się do życia w różnych wa-runkach lądowych, ale wdarły się do śro-dowisk wodnych i powietrznych. Panowały one na Ziemi przez 130 milionów lat, dłu-żej niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Prze-waga gadów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

  Na szczeblu typu wszystkie grupy zwie-rząt z okresu kambryjskiego przetrwały do

  dzisiaj. Jednakże, jeśli chodzi o gatunki, to nie zachował się żaden. O ile wiadomo, z okresu ordowickiego, który nastąpił po kambrze, przetrwał tylko jeden rodzaj. Tym rodzajem jest Lingula z gromady ra-mienionogów. Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /8 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

  Rozwój mezodermy u pierwotnych trój-warstwowców był bez wątpienia bardzo po-zytywnym czynnikiem w przystosowywaniu się tych zwierząt. Pozwolił on mianowicie na szerszy podział funkcji ciała pomiędzy większą liczbę tkanek, a to z kolei umożli-wiło prawie całkowitą specjalizację każdej funkcji. Na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /10 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - DRUGA RADIACJA

  Ogólny schemat

  Czy liczne typy wielokomórkowych zwierząt, żyjące dzisiaj, wytworzyły się ja-ko oddzielne, niezależne linie pochodzące od blastei? Czy też blastea dała początek tylko niektórym gromadom, a te z kolei wytworzyły inne? Ponieważ brakuje do-wodów w postaci skamieniałości, znowu biolodzy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /7 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - PIERWSZA RADIACJA

  Przy założeniu , że populacja pierwot-nego wiciowca rzeczywiście istniała, to wówczas musiało wystąpić zjawisko pierw-szej głównej radiacji adaptatywnej, na którą złożyły się przynajmniej trzy linie potomków, mniej więcej równoległe.

  Jedna taka linia kontynuowała pierwot-ny sposób życia i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /3 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt

  Pierwszym stadium ewolucji było po-wstanie żywych komórek, a następnie rozwój różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Większość z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Żyjącymi obecnie potomkami tych organizmów są bakterie, jednokomórkowe glony i pierwotniaki.

  Biologów intryguje odpowiedz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt

Do góry