Biologia /2 723 prac/

 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA GLEBY

  Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt. W glebie znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które dostają się do niej z atmosfery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA

  Powietrze składa się z gazów takich jak: azot, tlen, dwutlenek węgla,

  argon i wodór.

  Zanieczyszczania powietrza można podzielić na:

  ¨ naturalne - pochodzące z rozkładu materii organicznej, wybuchu wulkanów, pożarów;

  ¨ sztuczne - powstałe na skutek działalności człowieka np. pyły, gazy, dymy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA WÓD

  Woda jest niezbędna w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior jest spowodowane nadmiernym wypuszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże zanieczyszczenie wód substancjami:

  ¨ lotnymi -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na ekosystem

  Człowiek żyje na ziemi od conajmniej 100 tysięcy lat. Początkowo tworzył niewielkie grupy ,które przemieszczały się po olbrzymich połaciach terenu Eurazji, Afryki i Ameryki.

  Wpływ tych ludzi na środowisko był nieznaczny. Dopiero kiedy około 12 tysięcy lat temu ludzie osiedlili się i zaczeli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Twardość wody

  Zapotrzebowanie wody dla celów przemysłowych jest duże i wzrasta w dużym tempie. W zależności od celów woda musi być odpowiednio oczyszczona. Duże wymagania stawia się wodzie do zasilania kotłów. Musi być ona pozbawiona soli mineralnych a przede wszystkim węglanu wapnia. W czasie gotowania węglan wapnia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Woda w przyrodzie

  Woda w przyrodzie nigdy nie jest czysta, lecz zawiera pewną ilość zawiesin, rozpuszczonych związków chemicznych i gazów. Woda z opadów atmosferycznych jest stosunkowo najbardziej czysta. Zawiera jednak zawsze pewne ilości pyłów i rozpuszczonych gazów. Woda rzek i jezior zawiera pewne ilości rozpuszczonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Właściwości fizyczne i chemiczne wody

  Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu, ma interesujące anomalie o dużym znaczeniu biologicznym. Od 4oC, w miarę obniżania temperatury, jej gęstość maleje. Dzięki temu woda w jeziorach i rzekach zamarza na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Woda substancją niezbędną do życia

  Woda, zarówno pod względem fizycznym jak chemicznym, jest jedną z najbardziej niesfornych substancji. Właśnie to powodu-je, że woda jest nieodzowna dla życia. Zwykle ciecz ochładzana zmniejsza swą objętość, a prze-chodząc w stały stan skupienia kurczy się dalej. Tymczasem woda ochłodzona do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Nie ma życia bez wody

  Zasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gos-podarzeniem wodą przez poszcze-gólnych osobników. Skomplikowane systemy oszczędnego gospoda-rowania wodą wykształcają się ba-rdzo powoli, dlatego pierwsze lą-dowe rośliny i zwierzęta nie mogą jeszcze żyć w suchych strefach (np. na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości fizykochemiczne kwasów nukleinowych

  Kwasy nukleinowe rozpuszczają się w wodzie w środowisku zasadowym i obojętnym, natomiast ulegają wytrąceniu z roztworu w środowisku kwaśnym (poniżej wartości pH=5). Powyżej wartości pH=7 ich makrocząsteczki obdarzone są silnym ładunkiem ujemnym, na skutek całkowitej dysocjacji reszt fos foranowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 751

  praca w formacie txt

Do góry