Przedsiębiorczość /13 prac/

  • Ocena brak

    Aktywa, pasywa, bilans

    Aktywa-zasoby majątkowe firmy.

    Pasywa-źródła pochodzenia majątku.Pasywa:I Kapitały własne:-kapitał podstawowy-kapitał zapasowy-kapitał rezerwowy-wynik finansowy;II Kapitały obce(zobowiązania):-długoterminowe-krótkoterminowe-z tytułu pożyczek-z tytułu kredytu wobec banku-wobec...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /3 203

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i klasyfikacja produktu

    Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

    Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę:

    produkty konsumpcyjne; produkty przemysłowe (zaopatrzeniowe).

    Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /1 949

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest marketing

    Marketing- sposób funkcjonowania firm na rynku, który polega rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści.

    Konkurencja- rywalizowanie firm o konsumenta.

    Funkcje marketingu: Rozpoznać potrzeby odbiorców;Przygotować odpowiednia formę...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011 Znaków /2 550

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wynagrodzenie za prace

    Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 987

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Urlopy, wydajność pracy

    1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

    Wymiary urlopu:

    20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

    26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

    Tytuły ukończenia:

    -Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

    -Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

    -Śerdnia szkoła...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 586

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Umowa o prace

     

    Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 771

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Spółki - cywilna, jawna...

    SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci gotówki lub aporty, czyli wkładów rzeczowych, który tworzy kapitał spółki, a...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 864

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

    Ekonomia nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

    Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

    Potrzeba – stan uświadomienia sobie braku czegoś połączone z chęcią zaspokojenia go.

    Ograniczalność...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 271

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

    Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

    Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 430

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Papiery wartościowe

    Papiery wartościowe: dokumenty wydawane przez określone prawem podmioty,stwierdzające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi.Są one klasyfikowane wg.różnych kryterów.

     Najważniejszym kryterium podziału są prawa, z tego względu papiery wartościowe dzieli się na: papiery reprezentujące...

    Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

    Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011 Znaków /5 031

    praca w formacie txt

Do góry