Ocena brak

Zwyczaj handlowy

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Zwyczaj handlowy – jest to tradycyjna utarta forma postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów albo jednolicie przyjęty sposób rozumienia terminologii stosowanej w handlu. Zwyczaj handlowy nabiera takiego charakteru w związku z przestrzeganiem go przez ogół podmiotów uczestniczących w handlu albo przez kupców określonej branży lub określonego ośrodka handlu.

Zwyczaje handlowe muszą spełniać następujące warunki:

  •  
    1. nie mogą być sprzeczne z normami prawnymi i bezwzględnie obowiązującymi;

    2. muszą być odpowiednio jasne i znane;

    3. mogą stanowić jedynie uzupełnienie postanowień umownych, lecz nie mogą ich zmieniać, a więc mają tylko względnie obowiązujące znaczenie.

 

Zwyczaje handlowe są traktowane jako domniemana wola stron w tych przypadkach, gdy brak jest wyraźnie sformułowanych i uzgodnionych przez strony warunków umownych lub też brak jednolitych, wiążących dla obu stron, norm prawa pisanego.

 

Podobne prace

Do góry