Ocena brak

Zwolnienia z VAT

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Zwolnienia podmiotowe zostały uregulowane w art. 14 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku:

 • podatników, u których wartość sprzedaży towarów, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 euro,

 • z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie - podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Zwolnienia o charakterze przedmiotowym zostały określone w:

 1. art. 7 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku od towarów i usług m.in.:

  • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (są to np. usługi w zakresie: rolnictwa, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej),

  • eksport usług określonych powyżej, jeżeli nie został dotrzymany warunek prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,

  • import towarów zwolnionych od cła na podstawie przepisów kodeksu celnego (należą do nich m.in. rzeczy stanowiące mienie przesiedleńcze, upominki),

  • sprzedaż towarów używanych, także darowizny tych towarów, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

 2. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), które wprowadziło w § 67 zwolnienie od podatku VAT m.in.: sprzedaży - z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są dzieła sztuki, przedmioty o wartości muzealnej (z wyłączeniem biżuterii artystycznej), posiłków profilaktycznych, posiłków sprzedawanych w barach mlecznych oraz w stołówkach i bufetach przyzakładowych (pod warunkiem że nie są to stołówki i bufety ogólnodostępne), importu usług telekomunikacyjnych.

Podobne prace

Do góry