Ocena brak

Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Wymiar podatku, może ulec skorygowaniu na skutek stosowania zwolnień i ulg. Zwolnienia podatkowe polegają na całkowitym lub częściowym pomijaniu niektórych przedmiotów opodatkowania (np. dochodów) przy ustalania podstawy opodatkowania. W konsekwencji formalna podstawa, w stosunku od której oblicza się podatek, jest mniejsza od podstawy rzeczywistej uzyskanej. W efekcie podatek ulega obniżeniu. Zwolnienia mogą mieć charakter przedmiotowy, podmiotowy, mieszany. Przedmiotowy charakter polega na tym, że zwolnienia ustanawiane są ze względu na określone cechy przedmiotu. Podmiotowy natomiast ze względu na określone cechy potencjalnego podatnika. Od zwolnień podatkowych należy wyłączenia od opodatkowania.

Zwolnienie od podatku może mieć charakter zwolnienia z mocy samego prawa. Jest to taki rodzaj zwolnienia, który nie wymaga decyzji właściwego organu. W pozostałych sytuacjach stosowanie niektórych zwolnień, ulg i zwyżek podatkowych może być pozostawione uznaniu organów podatkowych. umożliwia to w praktyce bardziej elastyczne realizowanie przez organy finansowe polityki podatkowej, której zasady ustala Minister Finansów.1

Ulgi polegają natomiast na zmniejszeniu wielkości podatku już po obliczeniu wymiaru podatku. Ulgi podobnie jak zwolnienia mogą mieć charakter przedmiotowy, podmiotowy bądź mieszany. Z punktu widzenia konstrukcji podatku, ulgi mogą mieć formę obniżki podstawy obliczenia podatku, obniżki stawek podatkowych bądź też obniżki ustalonej kwoty podatku.1

Najistotniejsze znaczenie mają ulgi o charakterze gospodarczym, np. wykorzystywane w celu oddziaływania na rozwój działalności gospodarczej ulgi inwestycyjne. W zakresie opodatkowania ludności są wykorzystywane ulgi o charakterze socjalnym. Chodzi tu o uwzględnienie tych elementów osobistej sytuacji podatnika, które wywierają istotny wpływ na jego zdolność płatniczą, tj. jego stan rodzinny, wiek i inwalidztwo. Celem ulg socjalnych jest dostosowanie obciążeń podatkowych do zmniejszonej zdolności płatniczej podatników.2

Ulgi, wynikające z przepisów dotyczących poszczególnych podatków, nazywane są potocznie ulgami systemowymi. Pewne formy ulgowego traktowania podatników przewidują też (nie stosując jednak terminu ulga) przepisy ogólne dotyczące zobowiązań podatkowych.

Zwolnienia i ulgi podatkowe mogą mieć charakter

  • czasowy

  • bezterminowy

Ulgi o charakterze czasowym są np. zwolnienia od opłacania podatku dochodowego (przez kilka lat), przyznawane określonym podmiotom zagranicznym.

Charakter bezterminowy mają np. zwolnienia rent inwalidów wojskowych i wojennych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeciwieństwem zwolnień i ulg są zwyżki podatkowe, których zastosowanie powoduje zwiększenie obciążeń. Korygują one wymiar podatku ze względu na podwyższenie zdolności płatniczej podatnika.

 

 

 

Podobne prace

Do góry