Ocena brak

Zwolnienia grupowe - pojęcie, tryb, ochrona

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Zwolnienie grupowe jest zjawiskiem socjologicznie odmiennym aniżeli suma zwolnień indywidualnych. Dlatego tez wymaga odmiennej klasyfikacji prawnej. Zastały one zinstytucjonalizowane dopiero w 1989 r. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zasadnicza przesłanką zwolnień grupowych jest przyczyna (1 lub kilka) leżąca po stronie pracodawcy.

Przyczyny: ekonomiczne, produkcyjne, technologiczne w tym także zmiany, które następują w celu poprawy warunków pracy lub środowiska naturalnego.

Gdy występuje konieczność zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracodawcy przysługuje uprawnienie wyboru pracowników zakwalifikowanych do zwolnienia z pracy z zastosowaniem odpowiedzialności kryteriów oceny pracowników i ich wyników pracy. Druga przesłanką jest zmniejszenie zatrudnienia (z wyżej wymienionych przyczyn).

Ważne jest tu ustalenie, czy w ogólnym rozrachunku doszło do zmniejszenia załogi na skutek rozwiązania umów o prace z pracownikami, którzy nie przyjęli zaproponowanych im nowych warunków pracy, a na ich miejsce przyjęto nowych pracowników. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzi również konieczność jednorazowego lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące rozwiązania pracy z grupa pracowników obejmujących, co najmniej 10% załogi w zakładach zatrudniających 1000 pracowników lub, co najmniej 100 pracowników w zakładzie zatrudniającym powyżej 1000 pracowników.

W procesie zwolnień grupowych szczególna rola przypada zakładowym organizacjom związkowym. Powinny być zawiadamiane na piśmie o konieczności rozwiązania z pracownikami stosunku pracy nie później niż na 45 dni przed terminem dokonania wypowiedzeń. Związki zawodowe po zawiadomieniu maja prawo zadać, od pracodawcy przedstawienia danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu oraz zamierzeń dotyczących poziomu i struktury zatrudnienia w zakładzie. W terminie nie dłuższym jak 14 dni od zawiadomienia o zamierzonych zwolnieniach maja prawo przedstawić propozycje ograniczające zwolnienia a pracodawca jest zobowiązany ustosunkować się w terminie 7 dni, podając swoje

stanowisko do wiadomości pracowników. Obowiązkiem pracowników i zakładowej organizacji związkowej jest podjecie negocjacji w celu zawarcia porozumienia, w terminie do 30 dni od

zawiadomienia związku zamierzonych zwolnieniach. Gdy w zakładzie działa kilka organizacji związkowych, wówczas zawiera się wspólne porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi. W zakładach gdzie nie działają związki zawodowe zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia określa pracodawca, po zasięgnięciu opinii załogi.

Zasada postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy. Porozumienie grupowe nie może imiennie wskazywać pracowników objętych zwolnieniem.

Treścią porozumienia powinny być objęte:

- kryteria doboru pracowników do zwolnienia,

- kolejność i terminy do zwolnienia.

- obowiązki pracodawcy w związku z innymi sprawami pracowniczymi np. udzielonych pracownikowi niespłaconych pożyczek, określenie trybu ponownego naboru do pracy zwolnionych pracowników.

Podobne prace

Do góry