Ocena brak

Związki zawodowe

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Omawiając rolę związków zawodowych przy respektowaniu postanowień Europejskiej Karty Społecznej należy wziąć pod uwagę dwie ustawy:

o związkach zawodowych,

o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.

Działalność związków zawodowych uregulowana została w ustawie z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych. Z ustawy tej wynika m.in., że:

ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy mają prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Wobec powyższego najniższe wynagrodzenie za pracę określane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nie musi być już obowiązkowo konsultowane ze związkami zawodowymi, tym bardziej, że ustawodawca uchylił ten obowiązek, który wynikał bezpośrednio z art. 79 Kodeksu Pracy.

Druga z ustaw – o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw z 16 grudnia 1994r mówi, że Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych ustala maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach w roku w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego.

 

Podobne prace

Do góry